סימניות
םיקחשמ יאוז

םיקחשמ יאוז

.ףיכ טושפ אוה קחשמה יאוז טנרטניאב קחש .תויתנפוא תויונח םע רשוכ ירדח ,אפסו יפוי ינוכמב רוקיב ,תמלשומ הרוצב תומדה ךמות .שקשקל החונמ רסח איצממ איה .הפיזנ ךל השעת ןכו ,תינדפקה העדוהה אמא ינפל רובעל בייח רשא ,ףיכ יקחשמ - םינימ .ףוגל תינבתה טילחהלו ןולסה יעוקעק לכתסהל יאוז םע .ףיכ הברה וליפא היהי דחי םתוא ףוסאל תוננגוסמ תושובלת ,הפי הדליה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יאוז לפי קטגוריה:

Games Zoya

ףיכה ליבשב .הנפוא תויונחבו​​ אפס תויונחב רקבל ,םייח ילעבל גואדל ,םידלי לע חיג .רדחה םינפ תא תונשלו בוכרל דמיל ,תונמ לש םהילע םיבוהאה םינוכתמה .תנמוימו הבידנ הרוחב דוע שוגפל ידכ קיפסמ לזמ רב היהת התא ,הז ףיכ .םס חאה םע דחוימב תיתודידי איה לבא ,הלודג החפשמ הל שי .שדחה םויה תא ןווגל ידכ תוליעפ לכ םע אובל לוכי גוזה הז תאו ,םיפת .רזומ הארנ Zoya תונבה רובע קחשמה לש תויומדה .יביסמ הארנ רטנסה תא ךפוהש המ ,תועובר תועתלמו תולודג םייניע ,קזח .רתוי בוט יפוא ההזמ התא רשאכ הזל לגרתהל רהמ התא .הכוראו המיענ היהת תורכיהה .קחשמב םירופיס הברה שי ןכש

.הידוהה גחל הלש החפשמה ףרטצהל ואוב ,יאוז וז ,איה המ ןיבהל ידכ .החוראה תא ליחתהל ןכומ אוהו ,ןחלושה דיל ופסאתה החפשמה לכ ןאכ 100 .ןחלושה דיל שממ קחשל הליחתמ ,המק אל איהו ,תבשוי אל החונמה תרסח ה .יאשחב הז תא תושעל הסנמ איה ,וזכ תוגהנתה םע תשגרנ הניא אמא יכ ןי .האור אל אמא רשאכ םהילע ץוחלל ןיפוליחל ,תונהיל ידכ אב Zoya המ רו .האירק ןמיס עיפומ רשאכ וילע ועדתו ,ותוא האור אמאש ינפל םייתסהל ך .םניח םיקחשמ שבלתהל יאוז חותפל אל ידכ קפאתהל ירשפא יתלב טושפ הז .יפוד אלל םה םינפה תאו הלש תומדה וישכעו ,הלש הארמה לע בר ןמז הדב .רתויב הבוטה תשובלתה תא רוחבל ראשנ הזו ,ןכודה תא שובכל הנכומ איה .םיילענו םידגב ,םירזיבא ,םיטושיק םע םיקלחה לכ תא חותפל .תורחתב התכזו ,המיהדמ תיארנ הרוביגהש ךכ וסנ .תופילקב הפי םינינפ ץלחל ,aqualung הז םע תוחשל תכלל ,אבה
.קנע הדח רטסבול םיינרופיצ םע תושגנתה ענמיהל ,םתוא ףוסאל ידכ לבא .תשגרמ הקתפרהל עוצעצ םיכפוהש תומישמו םהלש םילושכמה ,המר לכב

.עגריהל תבהוא הרוביגה םש ,אפסה לע לכתסנ ואוב .ןכומ רבכ םינמש הילע םיבוהאה יטמורא תובורעת תאו ,ןאכ העודי איה 1 .הווש ןפואב רבכעה םע ותוא ץיפהלו ,בגה לע בכרה תא ליחהל ,הרעק לכמ .יוסיעה ךילה תא םילשהל ידכ ץחה תא עצב וישכע .םימיוסמ םירוזאב יזייד םיחרפ םישל ידי לע עגריהל יאוז ןת זאו ,ךכ .תוקלח םינבא תחת וישכע לבא ,החונמ תצק בושו ,יוסיעה תא םישדחמ ונא .םיילענו םיטישכת ,תקורסת ,השדח הלמש רחוב הרוחבה ,שדחתמ השוחתה .םירחא םיאפורו םייניש אפור לצא רוקיב ידי לע התואירב רחא תבקוע הר .םילימ אלל הלש עבטה לע רפסיש רויצ רוחבל הכירצ איה וישכעו ,עוקעק

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more