סימניות
םידובא םיקחשמ תודרשיה

םידובא םיקחשמ תודרשיה

.םיטפשמל תובורק םיתעל םיכחמ רצוא ישפחמ .ישיא ןפואב םיישקה לכ תא שיגרהלו ,םידובא לש תודרשיה םניח םינווקמ .ךישמהל ידכ הזה בצמה לע םימחלנ םה וישכעו ,םידרוש םישנא המכ לבא , .ךלש הניל תא חטבאל םג ומכ ,םימו ןוזמ אוצמל ,לגנו' גב םימי המכ תו .היצזיליוויצל ברקתתש לככ ,םדקתתש לככ לבא ,ברקתת הרעמה ,הלחתהב .וז המישמב ךלש םייפתכה לע ולפנש םייוסינה לכ הלבסש רחאל ,טלמיהל ל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים / םידובאה תודרשיה לפי קטגוריה:

10000 לגנו' גה תא דורשל :םידובאה תודרשיה 100 .רבגתהל שי רשא ,ךרדב תורצ הברה םיכחמ םינקתפרה הלא ,ןבומכו .ליעל רואיתה תא םיאתמש שרגמ םע תואקתפרה עסמ חורב וז הקתפרה ,םידו

.םידובא םיקחשמ לש תודרשיהל םיאבה םיכורב ,עבטב ךלש תודרשיהה ירושי .ךל תחטבומ תורצ לש רהה לבא ,רצואה יבגל חוטב אל

.דורשל חילצה תווצה ,לאל הדות
.דורשל איה תירקיעה הרטמה תאו ,תונשל עוסנל תויופידע ירדס וישכע

.לוכי התאש המ לכ תא ףוסאלו ,תלוספה תא ןוחבל זא ,ישומיש והשמ אוצמ .םתוא ואצמי םיליצמה יכ הווקתב תוקסרתהה רתא דיל ראשיהל םירוביגה ם

.ףירצ המוד והשמ תונבל לקד םילעו תולקמ ףוסיא .הכומה לולסמה תא ןושארה םויבו ,בוט יד תישע

.אוצמל היהי ישומיש והשמ ובש ,םוקמ תברקב תורעמ המכ אוצמל ולכות ,ר .לומתא התוא תאצמ אלש לבחו ,הנמיהמ אל התקבמ הברהב הבוט הרעמה .םג אצמנ רשא ,םימ חיתרהל וליפאו ,רתוי חונ םוקמב ןושיל םילוכי םיע

.ינואג תודוכלמ םג ומכ ,םיקיתע םיצפח דימת שי הבש ,תיקטצאה הדימריפ .ינשה דצל קוצה לע רבגתהל ךל רוזעיש והשמ ץלחל ןכמ רחאלו ,תויתואה .בורקב היצזיליוויצה םע השיגפל הווקת ררועמ רבכ הזו ,שוטנ םסא ואצמ

.םיחופת לש ריצק םע ןגה לא השיגו םידיליה םע ושגפי םויה .ךלש טוטישב ןורחאה תויהל ךפוה ישימחה םויהו ,םויסל תוברקתמ תוקידב .סוטמה תא אצמת התאו ,רגנאה דוק תא אצמ .התיבה תווצה תא לבקל ידכ הלעמל סוטל תוריהמב הדלפ רופיצ ונממש ,לו ?רצואל עיגהל וטילחה ןיידע םירוביגה ילוא וא .שדח רופיסב םתיא שגפינ יכ תופצל םילוכי ונאו ,םהלש עסמה תא םיכישמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more