סימניות
לגרודכב םלועה עיבג

לגרודכב םלועה עיבג

.םורגי םרוג הז יכ פייהה תא הגיצמ .םניחב טנרטניאב םלועה עיבג לש טנרטניאב שגרמ יכה םיקחשמה תא קחשל .2012 ורוי תופתתשה וליפאו ,תויתועמשמה תוצובקה תחא לש הריחבה תא ך .הארה םעפ יא ךילע בוהאה תווצה רשאמ רתוי הבוט האצות םע שוגפ .תועש יבג לע תועש ךשמב םכילע תפדעומה תוליעפהמ תונהיל םכל ורשפאי .םיבירי רוחאמ ריאשמ ,תיחכונה הנועב רתויב בוטה תא ךלש םינקחשה תא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םלועה עיבג לפי קטגוריה:

Games חצנל לגרודכ :םלועה עיבג .בושח קחשמ וצימחי אל םלועל םהו ,םיקחשמה חול תא םירכוז םה ,םירזו .עיקבה רעש לכ לע ביגהל םג אלא ,הז תא רכוז קר אל םהו ,םיירקיעה םי

.םלואב וא רצחב םיתווצ לש שגפמה תא ספספל אלו ,םמצע םיליעפ םינקחש .ןפדפד תויורשפאו קצומ חוקלל שאלפ יססובמ םיטושפ םיעוצעצ מ םיקחשמ .הז אשונב םיבר םיגיצנ םע תורחתהל םילגוסמ םהו ,השיגפל היואר תפסות

.לגרודכה שרגמ לע ברק ודב הז םע םחליהל ידכ דחא רוחבל לוכי התאו ,ת .יסל'צ לע תולעלו ,היראווב תודוקנ לע בבותסהל ,הנולצרב ידרפסה ןודע .2012 ורוי רבח תויהלו ,םלועה עיבג תא לבקמ התא ,םלועה עיבג לש קחש .חצנמה לובגל ךלש הצובקה תא ליבוהלו ,ןשיה רושייה תא תונשל ךתלוכיב

:קחשמה לש םיקירטה לכ תא שי ןקחש לכו ,ךל םידגנתמ בטיה םינמ

:םימיאתמ םישנוע וירחאו ,תורפה לקתיהל וליפא ולכות ןאכ

2001 תנשבו ,םלועה לכ תא הסיכ הזה קחשמה .םישנ ןוילימ 20 םהיניב ,לגרודכ וקחיש םינקחש ןוילימ 250- מ רתוי ש .ןוילימ 1.5- ו םייעוצקמ םינודעומ 300,000 ללוכ הז ןותנ .םימושר םיתווצ - .רלוד ןוילימ 18 ויה תע התואב םש ,תירבה תוצרא איה לגרודכב ןושארה .םישנ םה 40% רשאכ ,םינקחש .רלוד ןוילימ 7 לש תומד התוא טעמכ היה ליזרבו ןיס ,וקיסקמ ,רלוד ןו .לגרודכ םמצע תא ושידקה ןוילימ 6.2 ,הינמרגב רלוד ןוילימ 5.2 שדלגנב , רלוד ןוילימ 4 הילטיאב .ןוילימ 3.8 לש היסורל תכייש רתויב העונצה תומדהו רבג .תונמוימו תוריהמ ,חוכ ,תונלבס ילב רדתסהל לוכי אל התא ,לגרודכ קחש .ספוטה לש עבצ יפל תוהזל לק םיתווצ ובש שרגמה לע ךמצע תא אצמת ,לאי .קחשמב קחשלו בירי רוחבל .הפוריא תופילאב וא םלועה עיבגב תוכזל ידכ תונידמה לכ תא סיבהל וסנ .רתויב הבוטה האצותה תא לבקתש דע המידק תכלל הנווכב ,רתוול אל ,קחש

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more