סימניות
םירתסומ םירוה יקחשמ

םירתסומ םירוה יקחשמ

.םלועה תונמא לש הפי ךכ לכ תפומ תוריצי ינפל הצרעה איפקהל ץלאנ םיר .םיכרע ךכ לכ ןקחש לכש תודוקנ דבאמ התא תפלוח הקד לכ םע יכ ,לודג ן .םיבכוכ ,םיחרי ,םירפסמ ,םילזאפ ,תורעה ,תובבל :םירתוימ םיטנמלא 12 .לכה ריסהל הגרדהב ,ההז תאיצמב דקמתהל לבא ,תונוש תונומת ףוסיא לע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים - םירתסומ םירוה לפי קטגוריה:

Master רתסומ קחשמה לש תופי תוריצי

.רורב אל הז ,דחא קתועב ןיטולחל םינוש וא םיהז םיטירפ םישפחמ םינקח .םימצע לש םיוסמ רפסמ שי ןהמ תחא לכלו ,םיצפח לש תוצובק המכ ךינפל .םירתסומ םירוה קחשמה ךילהת ךלהמב םיוסמ דיקפת קחשמ רשא ,יארקא ןפו

.ףסכב התוא ךירעהל רשפא יאש ,הבושח ךכ לכ תאזה תשרומהו ,תופוקתה לכ .םינוש םינמזמ םילספ לש רידנו אלפנ ףסוא שי םירחא תומלואב
.םיכלמ ,םימחול ,םיפוסוליפ לש תודגאה תויומד לש ןויער ביכרהל םילוכ .תירוטסיהה תשרומה תא םיכירעמ אלש םילבנ לש הצובק התיה תאז לכבו

:תולודגה יטיפרגה תוריצי תא רייצל קיחצמ הזש ובשח םה .םינמזומ םוקישה םוחתב רתויב םיבוטה םיחמומה ןכלו ,םיירברב םישעמ ל .םלועב תובוטה תונמאה תוריצי לש ןפסאכ רבעשל ולש ןיטינומה תא ריזחה

.תובכרומה תמר לע טילחהל םדוק לבא ,םירתוימ םיביכרמ תרסה לש המוצע

.הצובקב תוכיתח 30- ו 25 ,20 שי םירחאל זאו ,10 לש הרעה ינמיסו םיר

.ךלהמ תושעל תונמדזהה תא דבאל אל היגטרטסא ךירצ התא .תוכיתח לש תחא הצובק תוחפל ףוסאל ןמז לבקל תנמ לע ריבס ןפואב ץפומ .םיכלהמ (30 וא) 20 דוע לבקל ,הז םע םייסמ התא רשאכו ,טועימב דחא ם .בוש סונוב םידעצ לש שדח קלח לבקל ידכ ןורחאה טקייבואה ותוא ףוסאלו .ירשפא יתלב אוה אבה ךלהמה רשאכ בצמל סנכיהל אל ידכ םיפסונ םיקילק

.רתוי תצק היהי ןמזהו ,אצמנ טירפה לע ץוחלל ךרוצ שי ?שופיחה לש תחלצומ תמלשהל יחרכה רשא ,אבה טנמלאה תא שפחל לוכי אל ה

.םימודא םילוגיע םיפיקמה םיטנמלא תוארל ןתינ הנומתבו ,לעפומ "ךירדמ .םיטקייבואה לש םמוקימ תא הדיפקב רוקחו ,תרתוכל המיאתמה הייסיטרכה .ףיכ םדקתהל חילצה ךל שיש םוקמה תא דבאל דחפת לא זא ,השדח תינושלב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more