סימניות
סיבונא םיקחשמה תיב

סיבונא םיקחשמה תיב

.יוסח רעונל תילגנא היימינפב ךמצע תא אצומ התא ,סיבונא תיב םניח ןווקמ קחשמ יוליג .ףלא הרמ ,קימ ,רבמא ,ןאיבפו הנינ :תוליבומה תויומדה םע תומישמ תויהל הסנ .קחשמה רופיס קלחב םיעיפומ םג םהו ,םידלי הברה דמול אוה ,לודג אוה רפסה זאמ .ךל עצויש ףיכה לכ לש יעבט קלח - םיככתה ךכ ,םירופיסו תודוס שי רעונ ינב הפיא .ותריטפל םיצפח ואצמ תועצמאב ,רדחהמ תאצל ךיאו ,הנינ ,הלילב דיחפמ ירותסמ הפמה הב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סיבונא תיב לפי קטגוריה:

Misticheskie קחשמה Resident Anubisa

.תוארונה תורותפ יתלב תומולעת לע רומשל ןיידעו ,ןבאה תוריקב תוגפסנ רשא ,תוקיתע ת .הפצר בקרנ תוקרוח הפצר תוחול תויאליטרע תוללי דדועל הלוכי תאו ,קושקש תורשרש לש .החילס תולבקמ אלו ,ךלש רופיסה והשימל רמאתש דע םולש םיאצומ אל הלא תומשנ

.סיבונא תיב קחשמ לש םיאשונה ךשמה האצמ וז ומכ םייטסימה םירופיסה תא ריסהל ידכ ,ב

.רואה לא םתוא תחקל וכרטצי םידימלת המכו ,הלש"ןוראב םידלש"ול שי ,הזכ דסומ לכב לב .ירותסמ ןפואב םלענ ידו ,רסרמ יו'ג – דימלת םלענ רפסה תיבמ רחאל .הדליה לש התומלעיה תברועמ הנינ יכ דושחל ליחתמ ,ןוסמאיליוו הישירטפ ,יאו'ג לש רב

.הרדסה לש ןושארה קלחה לש יזכרמה אשונה הזו ,יו'ג לש תומלעיהל םשא אוה המ וא ימ ,

.סיבונא לש הכסמה תא אוצמל ידכ תיבל תחתמ אצמנה ,ךובמה םיחלשנ רעונ ינב לש היינשה .םיירותסמה תוראהקנאםה םג ומכ ,סיבונא תיוות ליטמה ,הללקה ןמ לצניהל םיכירצ םהו ,

.הנורחאה הרדסב ףושיכה תא רובשל ךרד אוצמל לבא ,בוש ןוכיסב םיאצמנ רעונ ינב .םייחב םינורחאה םיוותה תויהל הלוכיש תפסונ תנכוסמ הקתפרה ולפנ םה ,בר ץמוא םיניג

:םתוא שוגפל .ןויסינה תקינאפ םא םג ,ףוסה דע ךרדה לכ תכלל ךרטצת ,סיבונא תיב קחשמ תחיתפ

.םיירותסמ םירוצי םחליהל ,םיזמר ףוסאל ,םיטירפ שפחל ,םילזאפו תודיח רותפי סיבונא .תלדל חתפמה תא אוצמל קר לוכי התא ,ךלש רדחהמ תאצל וליפא .הנושארה הרושה לע רבגתהל ידכ ךלש ןמזה תא חק זא ,םכתכימת לע ךמתסהב ,םירבח הכחמ

.םידיחיה םרוגה יטויס אל הז לבא ,הךאהןמאם םשא הזו ,ידמ םייתואיצמ וכפה היתומולח

.םייטסימ םירוצי םע תושגנתה עונמל וניא רשא ,הנשיה הלוכסאה ןמ ךובמב ןחבית התא .סיבונא תיב יואר וידימלתמ דחא תויהלו ,סיבונא תיב קחשמ תא םלשה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more