סימניות
רכוסה רכוס יקחשמ

רכוסה רכוס יקחשמ

.יפיצפס שרגמ אלל םניחב קחשל הלק ךרד עיצמ רכוס רכוס קחשמ קיחצמ ןויגיה ןווקמ יד .לכמל רכוס תקפסא לש ליבומ וק רויצ ,סוכ ךותל רכוס ךופשל - תחא המישמ קר שי .היעב אל אוה קותמ לוח לש םרג 100 םע ותוא אלמלו ,תחא סוכ התאש ינפל ,תישאר .השק ךכ לכ אל םג הזו ,תוסוכ יתש ,ןכמ רחאל .המוד עבצ לש רכוס םע אלמ תויהל ךירצ עבצה סוכ ותואל תורושה רפסמ לע רויצ התאו ,ר .עבצב תעבטה ךרד וק חותמל ,תאז תושעל ידכ ?טושפ ךכ לכ הז םאה לבא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רכוס רכוס לפי קטגוריה:

קותמ ףיכ :רכוס רכוס קחשמ

?סוכ ןשי רכוס תליפנ ידי לע ףחסיהל רשפא םאה :ההות התאש ןבומב לבלבמו ןפוד אצוי ה .קחשל ךישמת םא ,ךשמהב הרקי המ תוארל הצור ינאו ,הנוילעה לע חקול
תונרקס .קתנתהל השק רתוי ,רכוס ,רכוסה קחשמב קחשל רבכ – הרוק סנהו .הגרדהב הלוע ישוקה לבא ,הנשמ וניא לוהינ

.םיכבוסמ רתוי תויהל טושפ םהו ,תומר םישולש לומ יכ ,עגר לבא ,טושפ שממ הז ,הנושאר .ץעייתהל ךל שי ,הז םע ,ןכבו .םאותה עבצה לש הרעק ךותב ותוא חולשלו ,ןבלה עבצב לוחה תא ךופהל ידכ המישמל ןנוכת .תונוש תומרב םימקוממ תויהל םילוכי םהו רתוי תוכפוה תוסוכ .רכוס ,רכוס קחשמה לש ישילשהו ינשה קלחה תא שי ןיידע לבא .הלעמל הטמלמ ןמ בתונמ תויהל לוכי קותמה רוקמה וישכע לבא ,ןמזה יל היהי הז ,ידמ , ."saharok"המישמה תא םילשהל ידכ ןייטצהל תמאב ךירצ התא םימעפל
.םידגונמ םינוויכב בבוסל ידכו ,המרופטלפה לש םינוש םיקלחב תויהל תולוכי תוחלצה .בבוסל וא קוחמל וק חותמל ןתינ אל יכ ןייצל יואר הז

:קחשמה םישדחה םיטירפה תא ןווגל ךשמהב
.טנגמ ומכ תמושת תא בסמ תאו ,ולש וכרדב ןיינעמ ףיכ לש ןויגיהה דחא לכ
הסר .תובכרומבו בוציעב אוה דואמ הנוש לש ןורחאהו ןושארה .דובכב תוקידבה לכ תא רובעלו ,בוש לחתה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more