סימניות
Blue`s יזמר יקחשמ

Blue`s יזמר יקחשמ

.עצבל םיניינעמ ךכ לכ םה יכ םהלש תומישמ לש ןווגמה רובע םידלי ומכ לוחכה לש םיזמר .הקלוב - ירוקמה יוניכה םע ובלכו ביטס תא ריכהל ולכות .תוישומיש תויונמוימ דומלל לוכי התא םהבש םירוזאב היהת התא םניח ןווקמ קחשמ .את תונומת לש םשה תא ףילחמ התאשכ ,תילגנאב םילימ ןנשל ךרטצי םכח בלכ םע .רויצה רועיש לע דמעש רחאל לויטל םידגב רוחבל רוגה תרזע .םיעוצעצה דחאב ןטק בלכ רוציל לוכי התאו ,תועיסנ לעו םימאתומ ןורכיז יסיטרכ רפשל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Blue`s יזמר לפי קטגוריה:

Igry םיפיט הקלוב malyshey

ןרקס .םהלשמ ךילהתב ברעל הסנמ ,שדח רופיס םידליל העיצמ הרדסה לכב תוליבומה תויומדה יתש .הקלוב האיצמה הדבועה תא ףקשל תנמ לע םיחונ אסיכ תונויער בשוי ,םתוא אצומ אוה רשא .תובושת שפחל םהיתובשחמ תא ןווכל תנמ לע ,םידליה לש םתונרקס תא תונהיל ידכ האיצוה .הנוכנה הבושתה תא אוצמל ידכ עדיו ןורכיז ,ןויגיה ידי לע החנומ תויהל םיכירצ םה .דליה לש חותיפב בוט ילכ םהו ,הרטמה התוא ףודרל הקלוב תוצע קחשמ ,הרדסה ,ךכל המוד

.םינקחשה םיזמר םתוחש הז ילאוטריו טקש בלכ .לודגה םויל תונכהב ףתתשהל ידכ וא ,םירצומו תונמ יקוח רחא שופיחב םיברועמ םימעפל .תקיודמה העשה תא תעדל ךרוצ שי םא ,תושעל לוכי אל ביטס וידעלבש ,בושחה רבדה

.ךתטלחה לע תונלבסב הכחמו םיפיט תקירז ידי לע היעב לכ רותפל רוזעי הז יכ ,חוטב שי

:םיבר םיישומיש םידעי םיעיצמו ,םניחב דימת םינימז םיריהב םיעבצב התשענ הק .םיקחשמה שרגמב היהת האבה הנחתה תאו ,הריטה תא רקבל ,םירפסמ ,תיבפלאה לש רעיב רקב

.תספדמ םא ,סיפדהל ןתינ תרמגומה הנומתהו ,הטושפ הדיח ףוסאל רחאל ,תירטמואיג תורוצ

.הקיזומה תא םכל הארמ הז יכ תועונתה וירחא רוזחל םכתא ןימזמו ,דוקרל בהוא אוה .רקבל תובורק םיתעל ןמזומ רוגה רחאל .הלש הדומחה תשובלתב םירהל ,םש םויל ןנוכתהל הרענה רזוע אוה וישכעו .תובינגמ תושובלתב שבלתהל ינש תא המירמ דעומב םושמ אלא ,זיקרמה וירבח ומכ שבלתהל

.הנתמ תספוק ךותב אצמנ המ ושחנו ,בלכה לש ומש תא תויבוק תא םיפיסומ ,ןורכיזה סיטר

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more