סימניות
םיקחשמ תוציצק לש יוכיס םע ןנועמ

םיקחשמ תוציצק לש יוכיס םע ןנועמ

.דווקול טנילפ - ריעצ ןואג היה אל םהיניב ךא ,םיליגר םישנא תויחל יאה ףוצמ .םימהמ ןוזמ תרציימה הנוכמ איצמה אוה .תמאב דיחפמ ךפה ,הגרדהב םילוע לדוגו ,ידמ רתוי היה לכואהו ,לקלוקמ הזש עגרב .םניחב תוציצק לש יוכיס םע ןנועמ טנרטניאב קחשמה תא קחשל ידכ - התאו ,ןוסא עונמל .שופיחה ידכ לזאפה ןמ - הנושו ןיינעמ םישורד .יונימה טירפ לש הנומתהמ קלח לע שחנמ ,םיטירפ שי םיטרפ לש בוציעה תא וליפא .ןויגיה וכרטצת תומישמ עצבל ידכ ,יתימא ןעדמ ומכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תוציצק לש יוכיס םע ןנועמ לפי קטגוריה:

:ףדעומ דעי רוחבל םינקחשל רשפאמ ןווגמו ,תורחא קחשמ תוציצק םויכ קפנומה 1 .םימל םיקוקז קר הרופ הדובע תנוכמ רובע
.תודיח ותוא גיצמו תוירשפא תוציצק םה םיקחשמה תאו ומכ םירגרובמה .עיפוה דיימ אוהו ,הנמ לכ ןימזהל לוכי התא תינוכמ – םלשומ הארנ לכה ,המ ןמז .ךשמיהל הלוכי אל וזה הילידיאה בר ןמז ,עדוי התאש יפכ לבא ,יל'ג לש ותבוהא הריטה .ןוזמה תרעס דקומל ךלוה ביטס ףוק קוניתו ןוטנרב ינמ ליעפמ ,טנילפ םס לש
ת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more