סימניות
יסקלג יקחשמ

יסקלג יקחשמ

.םיהוזמ אל םייביסרגא םירוצי לש תוליעפ שי ,ללחב .טנרטניאב וישכע קחשמ התא ובש ,הז םע ךל רוזעי םניח היסקלגה לע רוצ .ןולמה תיבמ הקזח הניפס תונבל ךרוצ שי ,םיבכוכה חטש לע ןגהל ידכ .הכ דע םלשומ אל רישכמ להנל ךילע היהיו ,הזל ךלי ךלש ןובשחה לש ןימ .ונלש היסקלגה לע רתוי הליעי הרוצב םחליהל תנמ לע םיישומיש םייוניש .ביואב תורילו ביבס םיצפח ףוסאל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יסקלג רוצמ לפי קטגוריה:

םירזייח דגנ קבאמה :היסקלגה לע רוצמה םיקחשמ

.ינוציק ןפואב וזמ וז תונוש יכ םא ,תורחא םייח תורוצ תויהל םיבייח .תינפקות תוחילש ידי לע םיענומ אלא ,תרחא היצזיליוויצ לכ םע ןתמו א .ונלש דצב ויהי םהש םיצור ונחנאו ,תורחא םייח תורוצ שוגפל לכונ דחא

.םהלש ביתנה ןמ םייחה לכ תא ףרוג םייטקלג םימחול וא ללח ידדוש וא ם .םיפקותה לש תופקתהה תא תוליעיב ףודהל ידכ םהיתוניפס תא רפשל םינקח

.ץראה רודכל תכלל ול תתל אלו ,רזה יצה תא סורהל יוכיס לכ ךל שיו ,ה .הרקע םהלש הטנלפה לע םירסח רשא ,ונלש םיבאשמה ידי לע ךשמנ ביואה , .תואירב אלמ היהש ונתיבמ תואה תא וספת םה וישכעו ,דחא ימימש ףוג לש .הקיר הפילקל ךופהת הטנלפהש דע םיבאשמ ץלחל ליחתהלו עקרקה לע םהלש

.םישדח המיחל תומישמל םיבכוכה יצ רופיש ,חתפתהל ןמזה לכ םחליהל םיב

.רתוי םדקתמ ותוא ךפוהש המ ,בכוכ תרובעמה לש בוציעל םתוא ףרצל ידכ

.תחלצומ הפקתהל םישורדה םיקזח םיחדקא ,ביואה תופקתה םיטירואטמ ינפמ

.ושגפי תכלה יבכוכ םירישע ,ףועל לוכי התא דוע תאו ,הבר תלעות איבי .םישדח םילודומ תריציב םינמוזמה תרתי תא שדחל ועייסי םהלש םיבאשמה

.קחשמה ךילהת ידי לע תעבקנש תירקיעה המישמה וזו ,היסקלגה לע רוצמה

.תופסונ תונוכת םע דחי תושדחה תונכסה לכ תא ךל קורזל ,רתוי ךבוסמ ה .םייוצר אל םיחרואמ היסקלגה תא ררחשל ידכ םהב שמתשה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more