סימניות
םידנ יקחשמ

םידנ יקחשמ

Gnome טנרטניאב םידנה קחשמ תא קחשל ידכ ררחשל לוכי התא וישכעו ,םישנא לש םלועל רו .דומלל ןכומו םהדנ ףייעתמ וניאש םידליל ףיכ הז .םהלש תויונמוימה יחתפמ ,תומישמ עצבל םיניינועמ ויהי םה ,םידנ ומכ היוול המ .ראתמ יווק סופד םהיניב םירעפה תא אלמלו עבצה תא רוחבל ךירצ התא ובש ,העיבצה חכונ .ינועבצה רויאה םיגישמ אלו ,תומוקמל דמצ םיביכרמה לכש דע ומוקמ לכ לבקל ,ןוימ יחי .תניינעמ הכרדה הזו ,ילגנאה תיבפלאה תא דומלל ךירצ התא gnome םע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םידנ לפי קטגוריה:

Igrushek

ץראהIgry ידנ .ןרקס ,םיסקמ דלי ידנ םיעוצעצ וכפהי רצונ וידלי לש וירפסמ דחאב רבחמה ןוטיילב דינ .םידנה קחשמו היצמינאה תרדס לש יחכונה יפואה תלדבנ רשא ,הכר הבוב הארנ הז הנומתב

.ידנ קחשמה תרוצב הכשמנ רשא ,ונחטש לע עיפוה רחואמ יעונלוק רצומ .תונידעב תיכוניח העפשה ענכנ תחאה הנועבו תעב שדח ןיינעמ והשמ דומלל ,הקתפרה לע ת

.תובוב םג וירבחו ,םיעוצעצ לש םלועב יח אוה

.םיבוהצה םיסוטמה לע טולשל לגוסמ אוהו תינוכמב גהונ אוה .וירבחמ רפסמ רשאכ דחוימב ,םיהדמו שדח והשמ ןמז לכ דומלל חמש היה אוהו ,תכשמתמ הק

.המרונה לעמ םידליה תא ףייעל אל ידכ ,ילמרונה חווטב םג תומרה רפסמ

:םיאבה םינוויכב םיגצומ םימיהדמה םיעוריאה הכיח אוה םש תישארה תומדה םע ת .תוינויגה תומישמ עוציבו תיבפלאה דומיל ,הקיטמתמב תויעב ןורתפ ,תורחא תונצס םע דח .ןמזמ ודמל ונלצא םיוותהו ,דומיל רפס סוחדל רשאמ ףיכ רתוי הבבוש הרוצב דחי הז תא .חקל תחא הנועבו תעב הנהמו ישומיש היהי קחשמ לכ םש ,ידנ קחשמה תא עיצהל ואב םה וי

.ןוכנה םוקמב רתאב םישל םיכירצש םיעוביר תרוצב – םידלי ספוט םינבומ רתוי םי .םודאה רותפכה לע הציחל לכ ירחא דחא תועיפומ תורכיכו םימומע םילילצ םע היולג הנומ .אבה סיסרה תא גיצהל ידכ וילע ץחל ,המוקימ רכיכ דיל אצומ התא רשאכ

.תויומדה םע דחי ילגנאה תיבפלאה דומילב ישוק תומר שולש עיצמ ןכמ רחאלו ,הנומתב םי .םייבויח תושגר ןתמ ,םיסקי יכ םיהדמ רופיס םירחאו יפמאב ולש בוהאה בלבלכה ,םידנ ם

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more