סימניות
ןייטשנרבו שארק יקחשמ

ןייטשנרבו שארק יקחשמ

.םייחל תוררועתמ ןה יושע עוצעצה יכ הפיצ אל טאיוו יוב .לוגס רוצי שארק בשייתה תיבה ,הדנמאו ואילק :ויתויחאו טאיוו לש ומא ףסונב - ןייטש ?רתוי בוט ותוא שוגפל הצור התא םאה .ןיימדל לוכי התאש רתויב העורפה הבובה הזש דומללו ,ןייטשנרבו שארק םניחב תשרב םיק .םירבד קורזל םיצפח רבש ,םהיניינעב vstrevaya ,תיבה ינב לכ ענומ הז .ה'גנינה תוזחתהל חבטמהו ל"מח ןגראל ,םיצפח הברה ומכ ליפהל ידכ ןוירבה רוזעל ךירצ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןייטשנרבו שארק לפי קטגוריה:

Igry ןייטשנרבו שארק: bezobrazie

ףיצר

.הרסוי הכראהה יכ הרבס שיו .םייח תבוב רוציל רשפא ךיא רורב אלו ,טאיוו – ליבומ יפואה יכ םיעדוי ונא ,ת .קרב לא םייחה תוכזב םיעיגמש םיקלחמ ופסאתה ןייטשנקנרפ רוטקיו תצלפמ לש הירוטסיהה

.הרשע-םיתש ךפה דליהשכ ,הדילה םויב הרק הז .רבדה ותוא ויה אל ותחפשמ ינבו ריעצה לש םייחה ,זאמ .ןייטשנרבו שארק קחשלו םיפקשמה תושגר לש םיזע יעבצ תא אצומ אל ךא ,ןכוסמ ,יופצ אל

.םייחל ררועתה ןכמ רחאל רשא ,הבוב יקלחמ ףסאתה"ומצע דוע תושעל",תונחב עגרב לבא ,ה .דרובונס לע ןודעומה לש םילעבה וליפאו ,לובסייב ,דרובונס ,םיקוצ סופיט :טרופס בהו .יגאש ו םשוגמ ,לוגס אוה .יתימא ןוירבכ גהנתמו ,להוצ יפוא ול שי .החפשמה יקסעל ספטמ ,קפוד ,תוקספה ,קרוז והשמש םעפ לכ .הערפה אלל ץורל ,םחליהל דחפמ – וילע בוהאה יוליבה .יביטקרטאל ותוא ךפוה וז ןסורמ יתלב רוק יפוא לבא   .שארק הלפנ רשא ,הבוב הל שי .לוגס הבוב ןוירב ומכ םהל םרוג הז .הצור התאש המ תושעלו סורהל ,סורהל ,יניצר לכ קנפתהל ולכות ,הל תודוה .ולש םיקחשמה לכ תא רובעתש דע הירוגטקב בכעתיש ימ ,םכל הכחמ הקתפרה המכ םכמצעל ור .תוכלשהה דחפת לאו ,תוקסרתהה םע קחשמ
ןיגב .םיחצנמ היהתו ,םיבבסה לכ תא רובעי ימ ,תורחת ןגראל אוה דליימ .הינפה רחאל לועפל ליחתהלו ,הבוב וא – טאיוו רוביג רחב .םיכירכ ,ילוקורב ,ימוג ףוע ,םירודכ :ךלש םיידיל לופיל יכ הריטה םיטקייבואה לש הס .שקמה תא ררחש ןכמ רחאלו ,בחורל לקשמ יפ לע תכרדומ ,הקירזה תמצוע תא םיאתהל ידכ ח .תודוקנ רתוי ,קזנה תא קזח .רבעב וקרזנש םיטקייבואה םתוא םע טעוב הציר – ןייטשנרבו תואבה םישדחה קחשמ .רתוי םיסונוב ףוסאל ידכ םיצפח ריבעהל תוחפ הסנ .ףרה אלל ענ רשא ,לסה ךותל םירחא םיטירפו ,רודכה תא קורזל הסנ ,ןכמ רחאל .ואילק רדחב םיטיהרה תא סרוה ןייטשנרבו שארק הבוב קחשמה ךיא םעו ךתיא דדומתהל 100 .טאיוו תוחא ןבצעל תונורא תואסרוכ ,תופס ,תואסיכ לכ תא רובשל ךירצ ןמזה ךלהמב .םיכירכ לשבל טילחהו בער ארונ םינבה תרחא םעפב ?רתוי טושפ תויהל לוכי המ .לגוסמ תויהל רומא ידמ םירצומ ךותחל ררבתה לבא .תחא הכמב םירחא םירצומו לצב ,רשב ,תוינבגע ץוצקל הסנמ ,יתימא ה גנינ ומכ ,ןיכס ו .םירמוחה תנכהב ,ךלש בערה תא קפסל ידכ םהל רוזעל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more