סימניות
םידנמו יליב יקחשמ

םידנמו יליב יקחשמ

.תוומה םע דדייתהל ךרד ואצמ ידנמו יליב ןווקמ קחשמ םירוביג .רוזעלו תונוצר תמשגהל ,םוקמ לכב םתוא הוולמ איה וישכע .םירחא םיקחשמ ירוזאו הלועפ ,ןויקינ ,תופיצרב שולש ,ץורימה תא ליחתהל ,קחשל ישפוח .בורקמ תויומדה תא דמלת ,תומישמ תמלשה .יליב אוה - םינציל םישיבכע לש דחפה תאו ,היצנגילטניא רסוח םע חמש ןקתפרה .ךייחמ אל דואמ יתילכת ,םכח ,יוצרה תא לבקמ דימת ,בצמה לע טלתשהל שקבמ - םידנמ לו .ךלש םירבחה םע ררבל הצור איה םימעפלו ,לק אל םהל תוומ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ידנמו יליב לפי קטגוריה:

Igry םע תואקתפרה :םידנמו יליב smertyu

.םהלש םיסרטניאה לש יופצ יתלב ןוויכב עיתפהל םילגוסמ תכנוחמו יכה םידליה וליפא ,י .הירוטסיהל סנכיהל םייואר ,םידנמו יליב לש םיקחשמהו היצמינאה תרדס לש תויומדה תוש

.ןקרש ססוג ותמשנ תא םיינזאמה ףכ לע םישל אלו ,הזה דעצה תא תושעל וטילחה םירבח רש .הלש וחיוורי םידליש עדוי ימ לבא ,רחא םלוע ךותל ריבעהל םיכרענ ןיידע םימסרכמה םו

.המישמה תא ליחתהל דימ עיפומ אוהש יפכ המישמה תא תתלו ,הזל םיארוק םהש עגרב .והנשממ רתוי תנכוסמ ,הקתפרה ךותל םילפונו ,אושנמ השק םיתעל רשא ,ןטקה עשופה תא ג .טרסה ידדצ תכפה ךמצע התאש שיגרמ התאו ,דיב תריוצמה הקיפרג ושענש םידנמהו יליב קח

.ידנמ ותרבח דיחפמ וליפא יכ םעוז ךכ לכ היה ולש סעכהו ,ומצע ךותמ אובל םואתפ לוכי .היוצרה ךרדה לכ תלבק ןכו ,תורקבו תננובתמ איה .ןבצעמ ןבצעמ יברש יניצר רתויי דימת ,ךויח םע םירבח אוה .עגופ תובורק םיתעל רשיו קרשו לחכ אלל םירבדה לכ תא עומשל לק הז ךותמ .התוא סייפל ידכ לכה םישוע םהו ,ותב םידחפמ םירוהה וליפא ,עיתפמ ןפואב .לכב םהל תייצל ץלאנ וישכעו ,הטלורה ןחלושב ודביא םידלי – תילאטפ תועט יתיש .יליב הלש רבחה םע דחיו ,ותוא גרוה הז ,תומולח לש הגוט תוומו ,וילולעת לבקמ Grim ?קורה תא תאשונ המצע םרובע לופיטה רשאכ תונכסה ירוביג דחפל ונילע םאה .ןיטולחל תיחרכה הניא תונרעה לבא ,דואמ החותמ אל היוול ןב תויהל לוכי תוומ .ולש היגרנאה לכ תא דבאל ילבמ ,םיסונוב ףוסאלו םילושכמה לכ תא רובעל הסנמ ,םירה ת .Grima תומולח ץרא לא ךל חלשת םידנמו יליב רחא קחשמ תלילע .הנימב תדחוימ היווח אוה ןכלו ,תוומ םולחב רקבל היה לוכי אל דחא ףא תאז םע .ףקת ביואה תליפנ ךלהמבו ,רובל לפונ אוה ,טויס התיה איה .ביוא תופקתה ףודהלו סונוב יטירפ ףוסאל ןמז יל היהתש הכירצ איה .םינבה םע קחשל םיעיצמ ידנמו יליב קחשמה המ הארנ אוב וישכע
.תוומהמ דחפה תא דביא ירמגל ,הקתפרה לכ ךותל רהממ אוה .תומרה לכב םיכשומה םיקרחו בצקומה ןמזב הסומע תיאשמב טולשל ,ההובג תוריהמב ויתולי .תויומדה תחא רבעמל הפישח ,הלועפב יוויל
תווצ .םילושכמה לכ לע תורבגתה רחאל ןוחצינל ךתוא ליבות הלועפ ףותיש .םיטנמלאה תא ךופהל עייסת רשא ,תרגסמל םתוא עיצמ ,וקב םירוביג לש תואנקויד ףוסיא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more