סימניות
וילוח רפוס םיקחשמ

וילוח רפוס םיקחשמ

.טנרטניאב וילו'ג רפוס םיקחשמ - ףיכ היפאמה ישפוח קחשמלרהמל .םוקמ לכב תורוזפ תוספוקב תועבטמוםיסונוב ףוסאל ,םיביואב םחליהל ,הקתפרהלע תכלל ץ .דבוע דימת הז לבא ,םימעפ המכ ילוא ,ץופקל ךרוצ שי ,תצלפמה תא סיבהל ידכ .קחשמ ןובשחתריבצ ,תוימיטיגל תודוקנ לבקי סרהנ ביוא לכ רובע .קשנ יודיי רתוי הובג ץופקל ול רשפאמ וא גלש ירודכל ךפה ,הבוט הרזע ףולחב הירא רו .האבה הכרעמב ךתוא ררועל ידכ ,שדח שיחרתתחתפתמ הרדס לכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים וילוח רפוס לפי קטגוריה:

תואקתפרה רוג :וילוח

רפוס קחשמ .הלש תואקתפרהה םע םיקתרמ ןיידעש ,וירמ רפוס לש platforming דרפיהל ומיכסי אל םוי .וילוח רפוס קחשמ ללוכ ,םירחא םיעוצעצ םה לשממ לש ןורקיעה ותוא תאו ,יוקיחל לדומ .םוקימה תא ריבעהל וירמ לש ןונגסה לע טלתשהש ,וילוח יתילכתו שגדומ תוירא רוג םע ש .הסיפת ריהמו םכח ,םיזילע תויהל דימת ,תונוש תומישמ עצבמ רוביג וילוח רפוס קחשמ ל

.םמעושמ תויהל ךלוה קוידב אל לבא ,הרוצב השעי אוה המ עדוי וניא ןיידע אוה .וילוח רפוס קחשמה ךלהמב תוקידב הכיח אוה יכ ,קדצב חינה רוביג
.בשח ,חוטבו טקש יפכ וניא םלועה יבחר לכב יכ הליג אוה ,תיבהמ קוחר רוגה עגרב .תינפקות חור תאו ,תונוש תוצלפמ ידי לע סלכואמ הז .ולש םייחה תא תחקל טושפ – ונרוביג ךיפה יתלב קזנ םימרוג םה ,רבד השעיי אל .וילוח רפוס םיקחשמ ,ביבסמ ארונ םירוציה לכ םע דדומתהל ול עייסל תנמ לעו ,רוג תא .ללחב םירזופמ תועבטמ ףוסאלו יעבט רתנמ תלוכיה ותב שמתשה .קחשמה ןובשח רוציי תא אלמל ידכ םשל עיגהל ךירצ התאו ,תומרופטלפ לע תועבטמ המכ םי .ידמ תודוקנ חיוורת הז ךליבשב ,סורהל ידכ םהב תורילו ,תונכוסמ תוצלפמ םע השיגפ לש

.יתימא ףיכ תושעל םהירבקמ ולע תוחורה לכו ועיגה םישודקה לכ ליל .עקרב תורבק תיבב םיעוריא תחתפמ וז ןוכילה .הייאד תוחורו םיפלטע ,תולוגלוג ,םיבלצ םע תורבק תויולגה תומירעה ביבס .םויא ךויח תירא תפקתה םעו ,וליפא Alive תועלד .עדונ אלה קיספי אל אוהו ,ץימא בל יח ךלמ לבא .רצק חווטמ הב הרויו ,תוער תוחור םע דדומתהל םיעבטמ ףוסאל ךישממ רוביגה

:תורורב תולועפ םכתסמ קחשמה לכ ,השעמל .הביבסב םירסח וישכעש םיביוא םע דדומתהל וחכשת לאו ,םייפקשמו תוקיפד עבטמ תואספוק .םניחב היהי ביתנה תא ןכמ רחאלו ,ותוא לע גלש ירודכ קורזל וא םיביוא לעמ ץופקל ךר .תרחא תכל יבכוכ רקחב טשפתהל תואקתפרה
תירא .רקחמל םישיבגה ףוסיא ,הרז ץראב טטושמ אוה .תרכומה ךרדה תא ןיבהל ךרוצ שי רשא ,םיניוע םייח הלגתהש תכל בכוכ לע .תרתחמ – ןורחא חטשה רקחנ היה שיש רוכזל ןמזה הז ,ןויסינ רובצלו הב וכל ,לל .בוש תונכס העורז ביתנב תכללו ,וילו'ג תירא םע םישדח םיקפוא תולגל ןנוכתא ,זא ,םי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more