סימניות
ילש םישדחה םיקחשמה רדח

ילש םישדחה םיקחשמה רדח

.ילש שדחה רדחה םניח ןווקמ קחשמ קחשל יאדכ ,ראופמ ץופיש ליחתתש ינפל .ילאוטריו טירפתב םיטירפ תריחב ,םינפב ךלש ןוימדה תא וקנפ .םיקצומ םיעבצו תואמגוד םע תוריק יטפט לע האריי דציכ האר .םירויצו תונוליו ,תוארמ ,הרואת יפוג תורונמ תולתל ,ףוציר רחב .םהלש ילאידיאה םוקמה םישפחמ ,ריקה ךרואל וענ ןתינ תלדו ןולח .ץעה תא ריאהל אוה רשאכ ,ףרוחב דחוימב ,םיענ ךלש רדחה םורגי חא .םיחרפ תרעק וא פייט וילעו ,ןחלוש ,תואסיכ ,תונורא ,תואסיכ ,תופס הייה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ילש שדחה רדחה לפי קטגוריה:

רדח שדח ילש קחשמ בוציע

.ימינפ רדח וא םיעוצעצ ,םייללכ ןוכדע ידגב םייקל ןמזה עיגה יכ ןויערה ידי לע ףודר .תיפוס הטלחהה תלבק ינפל תילאוטריו הביבס םע תוסנתהל ילש שדחה רדחה קחשמ תא קחשל .רדח לש דיתעה שאר לש הנומת רייצמ ,םירחא םיבר םירבדו םיעוצעצ ,םיחמצ ,טוהיר ,םיע .תואיצמב ררבתי הז ךיא ןיימדל לוכי אל ןיידע התא לבא .דואמ הנוש היהת האצותהו ,םכשארב וניימד .םינוש םיאשונ לש תוצובק ידי לע םיגצוימ רשא ,םינפ בוציע םירוטלומיס דבלבו ,הלאכ .ןמזה לע לכתסהל ילב ,ןמז תלבגה אלל תונשל תוסנל םילוכי םה .ללכתשהל אל רב לכש דע ןמז תלבגה אלל דובעל לוכי אוהו ,תולובג םוש ידי לע לבגומ ך .יתימאה םלועב ךלש רדחה תויהל יושע הז דיתעב יכ ,ףונמה תא הגיצמ קחשמה יכ הדבועה .ןיטולחל ריסהל וא ותוא ףילחהל טושפ ,טנמלא הזיא לבלבמ םא .רחא םוקמל ריבעהל ןתינ ,ןיפולחל .בחרמב ומוקמ תא ספות םא הארנ אל הז לבא ,בינגמ שממ אוה ומצע רבדה יכ הרוק הז זא

.הדובעל שמשל םילוכיש םירחא םיטירפ רפסמ םנשי לכב קר

.תואסיכו תופס ,ןחלוש ,ןורא תא רידגהל ,תורונמ ,םירויצב תוריקה תא םיטשקמ .םוירווקא ,וידר ,םיחרפ ירז ,םילטרגא ,תורונמ ןוגכ םירחא םירבד םישל םילוכי תונחל .דמחמ תייח לבקל ךל רשפאמ 2 ילש שדחה רדחה קחשמה לש תורחא תואסרג ומכ
.הפצרה לע רדחה עצמאב קר razlyazhetsya לודג בלכ וליפאו םילותח ,תובנרא ,םינקרש , .םלש תויח ןג םייקל רשפאמ קחשמה ,הרידב תויח דגנ םירוהה םא

.חא םסרפל וליפאו ,חונ רתוי הז הפיא תלדה תא קיפהל ,ןולח לש הבוגו ריקה לכ לע רוב .םיציצעב םיצעו ןפג םוקמ לכב םיטשפתמ ,יומד לגנו'גל תיבה תא ךופהל לוכי התא ,הצרת .םילגה םע תוזרכ םילות תוריק לעו חמצ לש םיפנע לע םיכות ,לקדה יצע יבחרב םיסורפה .ולשמ למס שי םהמ דחא לכלו ,אשונה יפל םיגלופמ םה יכ ,םיאשונ ןווגמב טווינל םילק .יוצרה טירפתה תא חותפל וילע ץוחלל אוה תושעל ךילעש .רזוח שומיש תושעל ןתינ הצובק לכב טבמ יליעפ ראשיהל דימת םהו .םיממעשמה םינפה תא תונשל ידכ תומלוחש תונב םלשומה םינומיא שרגמב ילש שדחה רדחה ם .םירבח םע תואצותה תא ןודלו ,תשרב ולש ףדב םישל ,רומשל ידכ תישומיש איה האצותה .שחנמ אל ןיידע וילאש ,ירט ןויער תוחנהל םייושע םה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more