סימניות
ינחלוש םיצורמ םיקחשמ

ינחלוש םיצורמ םיקחשמ

הדובע ןחלוש יצורמ תשרב םיקחשמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ינחלוש ץורימ לפי קטגוריה:

חול ץורימ hardball יקחשמ

.םהלש םידליל ליחנהל םיסנמש ,םיללכה תא רובשל םימעפלו ,םישודק םניא ,םירגובמב םג

:םיבתכמ ריינ תועצמאב םיצורמה לולסמ ןחלוש יונב דרשמ תווצ ,הדובע יחתמב ל .חכשנ תחא הנוכמ ,התיבה תכלל ןמזה עיגה הזשכ לבא ,םיעוצעצ לש לנסרא ותיא חקול דלי .ןחלוש לע עזג לש רתלואמ קחשמ רובע ףדעומ לדומ ךפה ךכ רחאו הז המודא הנטק תינוכמ

.תוחפ אל ,– דבע יעוצקמ סדנהמ יכ תוארל ןתינ .דבע אל הז ןכמ רחאלו ,יתרעטצה אל ,ידמ ,הנבמה תיינבל ןמז .םיבכוכה לכ תא ףוסאלו וק רובעל אלו הסנמ ,ךרדב ץפוק ,בבותסמ ,תכלוה איהו ,הצאהה .םכרדב ךלהו ,םילגלגה תא ךופהל בוש ,ןתדרפה ,ריינ יקדהמ לש תרשרש ךרד הפע איהשכ , .םיקחמ לש תויפוקשו תוידי לש תולולתה תועבגה ןוויכל חורבל תרחא ,ההובג תוריהמב קר

:"השק"הטילשה תא דומלל ךרוצ שי ,ןחלושה לע שיבכה ץורמ קחשמה תא החלצהב םי .הצחמל הלוכא היינגפוסה הפק סוכ ונכפהתה ונא ןכמ רחאלו ,םלועה תאו ןחלושה ןופלטב .וילע רבגתהל שיש םילושכמ דחא תויהל םילוכי ךפשנ הפקו םירוריפ ,בגא .םלשומ רתוי תויהל ךפוה ףלוח בכרמ לככ
.תיתימא ץורימ תינוכמ ומכ לכה – םיקירט תלוכי ,תוריהמ ריבגמ ,ןורמתה תלוכי .רתוי םייניצר תויהל םיכירצ לולסמה תאו ,דרו לש םינייפאמה תא םא לבא .וגיצה םיפסונ םיישקו ,podnapryagsya דרשמ לש תווצ .המידק תכלל ונילעו ,םישענ םירומיהה לבא ,לוקיעה תנכוסמ ךותמ םיפילק םירהל ,םיעבצ

.תואטורג ירמוחמ םירתלואמ םילולסמ ידהוא לש לגעמב לדג הדובעב טושפ הלטבמ תצעומ יכ .תומיוסמ תומישמ תבצה ,יונבה הנבמה לע עוצעצה תוינוכמ תא ליעפהל ידכ עובשה יפוסבו .ןחלושה לע ץורמ קחשמ ןגראל בושו בוש ידכ ,םירחא םירוזאבו קראפל זאו ,ןולסה לא רב .שיבכה תריטפ לע םילושכמכ םירחא םיצפחו םינבא ,םיחרפ ,םידרז ,אשד תוילולת הארת דר .ןרקס בלכ ונדמע ךומסבו ,תובורק הערמ תולוגנרת ,םיחרפ תוגורע ,םיפלזמ ,תוקרזמ :קח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more