סימניות
חלמ Paradise יקחשמ

חלמ Paradise יקחשמ

.יניערג ץוציפ תנכוסמ הממשרחאל הכפה הפיה תחא ריעה .ודרשש םידדוש לש היפונכהלע המקוה הטילשהו,קוחהרתוי ןיא .ברקל ןנוכתהל ,םימיכסמ אל םהיתושירד םאו,םתוא שוגפל ךירצ התא .שומח חטש בכר הגיהנ ,ןווקמ קחשמ חלמה ןדע ןג קחשל םולשת אלל ,תאז תושעל ידכ .םייוצרו םיקזח םירודכךירצ התא הנוכמהןכלו ,םיררופתמ םיניינבוםירשג ,תונטק המדא ת .המישמל ןכומ אוהו ,ורבצש תודוקנהלע תומרהרחאל רבעומ תויהל לוכי ןוירשה תא קזחל י
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים חלמה ןדע ןג לפי קטגוריה:

תוקסרתהה רחאל םלועה:ןדע ןג חלמה קחשמ

.עבטהמ ונתוא הדירפמו,הביבסה תא תמהזמ איהשחוכשל ונל רוסא לבא .םימח םידגב ,םימ ,לכוא גישהל םיחילצמ אל םהש ללגב ותומי בר ,היצזיליביצ לש תונור .שומישב תויהל םילוכי אל םהש םהוזמ ךכ לכ היהי ריוואו המדא ,םימ – ליצהל יו .הזה ןויערה לע התנבנ ןדע ןג חלמה קחשמ לש הלילע
.רודכםע קחשל ,תוריס לע הביכר ,ףוחב הכילה ,םימח םימיב םינהנ ,עצוממ םויםילבמ םיש .םישנא ןוילימ גרה ,םיפי םיצע סרהנ ,םיניינב סרה םלהה לגעגרבו,היירטפ לדג ריעה לש .םיערופ לש היפונכרצוויהל ולחה הרהמ דעו ,דחא ונדרש ונחנא .םירחאלםהיאנת תא ביתכמ ,הגצהה תא להנלו,ורתונש םיבאשמב הטילשה תא תחקל ןמז הזש ן

.ץוציפה רחאל םילוצינה תא ףוסאלו,ןוחטיבה חווטהאצמש העומשהיה התמה ריעב .הרטמלהחוטבו תישפוח ךרדשפחלו ,ךלש בכרה ןוירש קזחל .ןדעה ןג חלמה קחשמ ךלהמב ךרד לכב רוצעל הסנמ ,ףודרת ןמזה לכ התאו,םידדושהםע ענמנ .קשנוקלד ,ןוזמ יאלמ תא שדחל ,ןמוזמב ןובשחה תא שדחל ידכ סונוב יטירפ םירהל בושח .םיציפנה םיזגפבדומעל לוכיש תיתימא תניירושמ תצלפמתויהל םיבייח ךלש הנוכמה 3 קחשמ .ץוציפה רחאל העיפוהש ,המויא הלחמלהפורת אוצמל ידכ המדאל תחתמ תידוס הדבעמבעגפ אל .בוש שדחמ הדלונ היהת תושונאהו,ורמשיי שיש שולק יוכיסויה
.הרטמל תכללו,ףיקת ,יארחא ,ץימא תויהל ,ובוכ אל םידגבל .51- רוזאה – רמולכ ,רבדמב רתויב חוטבה רבדהשעדימ שי רשאכ הלואגל הווקת ישנ .רתסנ ץראה רודכל ץוחמ רוקמה תא אצומש,דוס הז סיסב .תודרשיהה ןעמל דחאתהל ןמזה עיגה לבא ,רמאנ אל ןמזהלבא ,הזכ רגאמ לש ומויק תא השי

.םישדח תומולחותופיאש ,םיכרע שי .יתואיצמ אל ,עוצעצ המכ ,ילאיווירט הארנ רבעה לש םויה ייח עקר לע .ירמגל שדח רואב ןדעה ןג חלמה קחשמ תא קחשל תונמזה לש תיעיברה הרדסה,הביל תמישמ ם .רוציי ליחתה וליפא היגרנא וששואתה ,םייעקרק-תת םירקנוב ונבנ רבכו,בוש םירפתשמ םי .םייח האלמותואירב תמר תא רזחשל רשפא יא וידעלבש ,הדבעמה םירידנ םירמוחלקפסל ידכ .םייביסמ םיש"מגנ ,םיתנכותמ םיטובור ,ביוא בטיה שומח אבצויטואכ תוקהלהדגנ םילעופ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more