סימניות
הדנפ םיקחשמ 3

הדנפ םיקחשמ 3

.םינבלו םירוחש םיבוד לש ףיכ היישילש םע קחשל ןימזהל ישפוח הדנפ השולש ןווקמ קחשמ .ץראה לש םירחא םימיהדמ םיבשות םידמג ,םימסוק ,םידמג :םייטסטנפ םירוצי ידי לע בשו .השק בצמב וא ,תדוכלמל ןמזה לכ לופיל תויומדהו ,הקלח הרוצב תכלל אל תואקתפרה .תינויגה הנוכנ הטלחה אוצמל תישומיש היהת םכתרזע .תושדחה תומישמ רובעל ידכ המר לכב הנוכנה הטלחהה תא ולבק םירבח ,ןוכנ ךלש שוחינה
4.3 1 2 3 4 5 (Total 12)

משחקים הדנפ 3 לפי קטגוריה:

הקתפרה logika :הדנפ שולש קחשמ

טנרטניאב הדנפ םיקחשמ השולש .םהב לזלזל הזה רוחבהש ונתוא ריהזמ יכ דיחפמ טבמ ול שי ןכלו ,ןכוסמ ףרוט סויפ-יא .דחפ ררועמ וניא ,ללככ ,ולש הארמהו ,דדייתהל ןכומ דומח רוצי – ינפב םידמוע .שיאה בורק םיברקתמ תובורק םיתעל ,בוט עבטו תונרקס ללגב ,רב תויח יבשות יכ םא ,רש .תקתרמה הלועפה ידי לע השבכנ איה ירקיעה םוקמה ללוכ ,תשרב קחשל הדנפ שולשב קחשמהמ

.והשלכ דעומב תוכחל תרחא ,עוגפל וא טינקהל אל םה םא ,םיעגופ אל םה .םירפטו םיבינ םע דלונש ארפ היח וזש וחכשת לא .םיינתא םיטנמלא םע הריוואה ךותל לולצל התאו ,ןיסב םירוביג – התיבה ךתוא תו .היזטנפ – המיהדמה יכה הנידמה תא ול שיו ,ןפיו ליזרב הכחמ םג התא ,העיסנ לש .הז לע םיטרחתמ אל לבא ,םירחא םיינוימד םירוצי ינימ לכו ןרקה ידח ,תויפ ,םידמג ,ם .ליגרה םלועב םישיבכב ךלוה ידי לע תושעיהל תוילגת המכ םכמצעל וראת
.שדח לולסמ חתופ ןכמ רחאלו ,םהישעמ רתא לכב עצבל ידכ ןמזה תא תחקל ונילע ,תוארמה .םירחא םילושכמו רהנה תא תוצחל ךרד אוצמל ידכ ,םינכוסמ םירוזא לעמ ץופקל ,ךרדהמ ם .שדח בצמב ןה תויומדה רשאכ ,היהי דימתו ,הריציה ךילהת תא אצמת תודנפ 3 קחשמ רבוע .ןכוסמה עגרה ילב השעת לא .ךייח תא ליצהל םיכירצ אל טושפ םה ,ןפיל הנלבקת תודנפ רשאכ .םהלש יריה תויפונכ שגופ רב ישוס ,םיחופת ףוסאל ןנגה רוזעלו הרוקת תשר ךותמ םילבק .רזומ ,יארפה עבטב תודרשיהו םידיליה םע – טפשמ תשיגפל הכחמ בוש תודנפ דדוב .ךלש תיטלחהה הלועפב יולת דובכב םיישקה לכ לע רבגתהל םירוביגה םאהו ,וחתפי םיעורי

.תונוש תויונשרפל ירנילוק אשונה םויסל תוקד שולש הדנפ עיצמ םינווקמ םיקחשמ .עבושל לוכאל וחילצה אל םה ןפוא לכב לבא ,לוכאל תובהוא ונלש תודנפ
.עקתנ אוה וילעש טוחה תא ךותחל ךרוצ שי ,תומדה לש הפב אבה טיהלה תוקיתמ יקתממ חמש .םירצלמ ובשייתה םירוחבה םשו ,הפקה תיבב דובעל ידכ רחא עוצעצ תנשב
.בידנ פיט הריאשה תישילשה תפסואה ,תרדוסמה החוראה תא האשונ ינשה ,תונחלוש דיל בשו .טירפתה תא ןווגל ידכ שדח דויצ תונקל לכות בורקב התא ובש ,לודג חוור איבמ תווצ תד .ףסונ סונוב ףסכ קנעומ הרובעש ,םהירחא הרתונש תלוספה תא תוקנל ידכ םולשת לבקלו ,ם

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more