סימניות
התיבשה חוכ ירוביג יקחשמ

התיבשה חוכ ירוביג יקחשמ

.התיבשה חוכלש םניחב תשרב םיקחשמ ירוביג קחשמ ידי לע חצנלו תוריל ןנוכתת .ברח יריכשוודנמוק ,שבוח ,קנט:םכתושרל םידמוע ונלש םימחולה בור .ביואהלש תודגנתהה לע רבגתהלוםהלש תויעוצקמה יל ןימאת .הלש םינייפאמה תא ביחרהל ידכ ,קחשמ התא דוע לכ ,קשנ ילכ לש הריחבה תא ךל שי .ישונאה ןימה לש ותעושיבבוש םיקסוע םה וישכעו םיבר תוברק לש םירבחו,םילייח קר אל .הפיה לגנו'ג יאה ,לעפמה ,הדבעמב חטש לש רטמיטנס לכ הכזש ,ןוחצנל םירודכ לש דרבה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים התיבשה חוכ ירוביג לפי קטגוריה:

ודנמוק רקחמ :םירוביג קחשמ

םלה קותינ .תיארחא המישמ רובעל תיניצר הדובע ומצע לע תחקל העצהב עיתפהל לגוסמ ףיכה לש קזב ם ".Resident Evil"טרסה תא ריכזמ תצק ,הלילעב םישחרתמה םיעוריאה
.םישנא ןיינועמ בר ןמז רבכ רשא ,םירחא םיטביהו טוביש ,יגולויב קשנ ,האופר :םינוש .וגרהנ לכו ,הנואת היה יוסינה ךלהמב הדבעמב רצק ןוטרס םיאור ונאש ןוויכמ .רתויב תמדקתמה תוילגת תא בשחל רשא ,םיידוס םיכמסמ סופתל סואכל םהיתוחוכ תא וחלש

:ברח יריכש לש אבצל דגנתהל היהיו ,דדובה םחולה היהי ימ רוחבל לוכי התא .תונטק תוצובק לש חטש לע םישורפ םהש לככו ,דדומתהלו בנגתהל הלא לק .םיבירי 15 סורהל ,לשמל ,םיוסמ יאנת תא ביחרמ הזו ,תונוש תומישמב חצנל ךירצ התא 1 .ביואה תיילוח םע השיגפמ ענמיהל עייסי – הרהנמ לש הפצרל תחתמ רקשל לוכי םימ .תוירי המכ תאשל תולוכי תוציחמ לבא ,םימוסח המכ תונורדסמב .אל תשומחת רסוח ךכ ,קשנ ילכ 65 לש לנסראב .תירקיעה הרטמה תגשהב ועייסי רשא םירחא סונוב םיטירפו הנושאר הרזע תכרע תא אצמתש

:תדלקמה ישקמ שומישל ריהמו רוכזל ךרוצ שי ,לוהינ לש םיחנומב
לודגה תילגנאב בתכמ ינא הבכמו הקילדמ רשא ,תועיגפ — איה הנושארה הרדסב

.בבוש ךופהל וחילצהש ,םישלופה תא שוגפ

:םישדח םירוביג םכל שי וישכע .םינפקותה םע דדומתהלו ,תילעמ ןולשיכל הביסה תא אצמ .שדחמ ןעטי R ו ,רפוס תותיבש םשייל E תרזעב .רבכעה םע תורילו םיצח ןיידע הרבעה

:תודיגב שומיש ,תובטהה תא לבקל ידכ .שדח ופרטצה םימייק םירוביגל וב

.ףסכ רתוי לבקל ידכ וב שמתשהל לוכי התא"0"ףסונב תודיגבה ברקבו ,תישימחה המרל דע ב .המיחל דויצו תווצ חור ךמס לע יאבצ ןוגרא לכב ותומכ ןיאש הזו ,םיקזחה לש ךלש אבצה ?בוהאל אל שי לוכי קותינ עזעזל םיקחשמ ירוביג קחשל ,הלא תמחול הטילש ידי לע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more