סימניות
יפונס יקחשמ

יפונס יקחשמ

.רדהנ ןויער - םניחב יפונס םינווקמ םיקחשמ קחשל .םהלש תונוצרה לע רפסל תולימ אלל בלבלכה סקימוקלש הנבלוהרוחש הרוטקירק .תולודגה תורבחבהואוםירבחה תא תוריהמב אצומ אוה .דלומה גחל לכה תא טשקל רוזעל התא םא לבקל םיחמשו,םיגחה תא בהוא רוביגה .וצירעה ךכ לכש,תוקותמ תוגוע תופאלותיבה תא הניפש ,דלומה גח ץעשבלתהל ידכ יחרכה ה .לופיטבהניחב רובעלו,לסרודכ ,ירי ןמאתהל לוכי התא ,יפונס םע וליפא .ןוחצנרפסת התאו,רתאהןמ םתוא תוקנל ידכ גווזל םיסיטרכה תא חתפ .תונומתרייצל המכ ,ףיכל ךשמהב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יפונס לפי קטגוריה:

בוש ונתיא בלכה:יפונס םיקחשמ

.שדח יוניכאיצמהל ךירצ היה Charzuו,םייק רבכ םש ותוא םע בלכהשררבתה לבא ,חרחרל הז .אוה ונלש רוביגה ךכוםינרקס – תילגנאמ יפונס ומכ ,הנוכנה הריחבה תא השע אוה .אלמ ךרואב הרוטקירקוהיצמינאה תרדסבאירמה אוהש ינפל לבא ,רצונ יפונס ןבלורוחש PSE .םכח דואמ לבא ,יתימא בלכל ותוא ךפוה הזו,רבדל יפונס תלוכי ונתינ אל רבחמ .הנבה יא ןיאש תונמוימב ךכ לכ הז תא השועו ,הצור אוהש המ תא ריבסהל תולוכי תולימ .ןוארב ילר'צ ,יפונס סובה –
.לזמ הז ארקיהל לוכי אל לבא ,דומח יכ םא ,הזה רוחבה .בוטל הווקמ ,ידימתה ערה לזמהתורמל ,ש,דיספמאוה

.וברעברונת תוקיתמוליפאוץעה תא טשקל ,רצחה תא טשקל ןכומ אוהו ,דלומה גח תא דחוימב .החמשבו הבהאב הז תא השוע יפונס .בכוכהלש ןוילעה קלחל ףינהו ,םירזולכ םירהוז םיסנפ ,ןרוקפופ בבותסהל זאו ,עפושה ר .דלומה גח ץעלש בוציעלםייתריצי תונויערו,ךלש הרבחה לש חמש בלבלכה ללגב לבא ,ןיינע .אשדה תא איצוהל ,ךירצ םג ,בוחרבש וחכשת לא .שמש ףוטש ץיק גלשכ ןבל ףרוחה תפלחה ,עקרהםע לחתה .ראופמ דלומה גח ץעדיל םישל וחכשת לאו,םיטושיק תולתל ,רדהנ תיברייצלוםקמל ןכמ רחא .יפונס רתוימ קחשש תעב ומצע תא וחיכוהש הלא תא קוחמלו בבוסל ,םיבר םיטנמלא ןיטקהל .ורבח סלרא'צ יפאמוןודאה תא תוצרל ידכ ,חבטמל יפונסל תכלל וישכע
.תוירוקמה ןוכתמ תשק תויגוע תא הגה לגיב .םרסקימ דע חיפתהלו םירמוחה תא בברעל ול רוזעל ,תישאר .הנוש עבצ לכלףיסוהלו תודרפנ תורעקבאלמל זאו .תופאלו,ינועבצ קצבךותל תוריהזב וכפש וישכע .םיפצקומ רכוסותנמש ירוריפ םע ףקע – יפונס ירנילוקה קחשמ לש יפוסה עגמה .ןמז הברה םילבמ םהו,וירבחו ילר'צ בהוא יפונס
.םישודקה לכ ליל גגוח וישכע אוה יפונס קחשש תעב וישכעו .תמא ,יל רמוא ינאשהעווזה ירופיסלכ יכ ררבתה .םיפלטעותוחור םיסט תמאב תובוחרה .םיחופת ץימ קר לוכי ןותחתה םלועל הרזחב םתוא חלש .הקדהמ אלש עורה לכ תא דימשהל תנמ לע ,ךלש םיחופת לש תוינמה שמתשה .תבכר ןורכיז יפונס םיקחשמ דוע
.יפונס הרוטקירקה לש םינוש םיקרפמתוהז תונומתה לע לכתסת .תונומתה לכ תא אוצמל ךרוצ שיו,הזחמה ךותמ גוזהותוא .תודוקנ םירהל ,לסב רודכה תא קיודמב קורזל ול רוזעלו,לסרודכברוגהםע קחשל .ןטקולודג גד לש ומשו,גיד לויטל תאצל זא .ורבצש תודוקנ דבאי ,םירחא םיטירפותופפכ ,עבוכ ,םימב תנצנצתא םירמ התא םא לבא ,םי

"ןוארב ילר'צ"החישה תא חקל דוקיפה לודומ תאו ,יפונס ארקנ 10 ולופא לש חריה 11. 2,015 יפונס חרוז הליהת בכוכ לש דווילוהב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more