סימניות
הווחו םדא יקחשמ

הווחו םדא יקחשמ

.ףיכהלכ ךרד קחשמ התא םא ,הווחו םדא םניח ןווקמ קחשמ יל רפסל םינושארה םייארקמה ר .השיאשפחל ךלהו,ןדע ןג לש םיעטמברסח היה ןושארה םדאה .תודיח רותפל ידכ ךתוא חירכמ ,םיישק לבסוםיישקה לע רבגתה אוה ךרדב .ולש ףירצל הררגנו,םדאה לש ושאר לע הקזוחב קפדשהפיה הלותבהםע השיגפב למגותמ ףוס ף .טלמיהל חילצהו,לשכנ לוענ ךורא בכעתהל רוביג .קחשמהמ קלח םיקתרמ םיקלח - ךלומו,תודוכלמ םע בוש םינכוסמ םישיבכ וינפל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Adam & Eve לפי קטגוריה:

ןמז תליחתלהווחו םדא

םיקחשמ .ברע רציו ,םמעושמ היה אוהש יתיאר זא לבא ,רמיחמםדא קוצי םיהולא הלחתהב .ןדעה ןגב יח - רצקהנהנ גוזה .ינדגובה שחנהלש תורצפהלהעינכ ,םייסיסע םיחופת התפתמ ביא ,המכוחוםייח ץע תא למסמה .םדא םע קולחל הרהימ איה ,המצעב רוסאה ירפהמ םעטש רחאל .השובו בער ,באכ ,תולחמ לע דומלל ,ןדעה ןגמ ושרוגו,הלש רצויה סיעכה םינושארה םישנ .תונשרפהםע ףיכ רתוי וליפא ,הווחו םדאה תא וארבוקחשמה לש רופיסה לע ססובמ

?ןוכנ ,םייוניע םניא – יכ ןויסינהלבא .ןדעה ןגב ול הכחמ איהו הווא םע שגפיהל הסנמ ,תוקידב הברה רבע םדאה הבש הנצסבהליח .םינש ןוילימ ךשמב ונלש ןימה וצימחה השעמל ךא ,םירואזונידהדיל ונלש יפואה דומצ 10 .הרעמה הצקב םידמוע ,ךלש םישעמל הכחמ םדא ,זא
.ףסונ שארמ ורזעי יפוא ידעצששחנל תויהל ךירצ דעצ לכ ,עוצעצה תדיחזאמ .זוזל םהל םורגלו םדאלםיצפח לע ץוחלל ,רבכעה לע הטילש ידי לע .השדח הדובעל הכחמ אוה ובש ,םיקחשמ שרגמהאבה הצירה לע ץפיק אוהו,םדא לע ץוחלל זאו .רשג הרצישםוהתה ינפ לע ץעלפנו ןעטמה אתבםסרכל הנובתא ךופהל ,אבה
.רבעמבעייסל תנמ לע ,דואמ םיבושח לבא ,תויעבט תועונתה תא ךפוהש המ ,תורחא תויחו ם .התיבל ותוא תררוג איהו ,ביא תא שגופ םדא ,הנורחאה המרב .ץראה רודכ ינפ לע םינושארה םישנאהלש רתויב יטנמורה רופיסה הז .דחיב םימעפל ,דרפנב םימעפל לועפל ךישמנ תויומדה ןבש תועצה שיו,לכה אל הז
.תודוכלמוםילושכמה לע רבגתהל םיכרד שפחמ ,הווחו םדאה קחשמבדחי קחשל תונמדזהה תא ו .המישמהמ קלח אוה – הדשבםיחרפ תפסוא הווא ,םיביוא םע דדומתהל ידכ םדא דועב .הבהא תותובעב דחואמ ףוס ףוס םהשכ ,תופסונ תויומדלהרק המ תעדל ןיינעמ דימת הז ,תי .הצור ונייהש יפכ םיפי ךכ לכ םייח דימת אל הז .בולכב האולכ ותוא תרמוש איה – קותמ אל ,ותשאו םדאלררבתה .תושיחנב לועפל הכחמ אוהשכ ןיבהל לוכי םדאו ,ץורל הצור דחא לכ .םילושכממ דחופ אל וליפא הזו,עדונ אלה לא ץר רוביגה,הנשי איהש יפכ ,חתפמה תא בנג .השדחה ותשאל הכפהש ,הרטפואילק שגופ אוה רבדה לש ופוסבו .תיתימא הבהאל רוזחל תירצמה הכלמהלש הנישה רדחמטלמנ אוהו,השקההייפואתורמל ,ברעהמ

.לולסמה ףוסבךל םיכחמש,היינשה תיצחמל ךרד םישפחמוםיקתממ ףוסיא kuscham ןדעה ןגב ט

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more