סימניות
ןיפלוד גצ יקחשמ

ןיפלוד גצ יקחשמ

!רתויב םיאלפנהוףיכ יקחשמ יניפלוד עפומ םע תורכיה .הלא םירופיס לש תומכח תויומד םע םניחב קחשל תונמדזהה תא ץימחהל אל תונב .םירחא םימכחותמ ,םימיעט םיקירטו תועבטה ךרד הביהרמ הציפק,לסבםירודכ קרוז קיודמ , .םייפכ תואיחמב ותוא הרשאש,חמש היהי םיפוצונממש ,איש תגצמלךופהל הלוכי רתויב exig
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןיפלוד גצ לפי קטגוריה:

– םיקירט תושעל גצה קחשמ םיניפלוד

.תוישונאה םילימה רצואלע םיפידע םהש הנקסמל ועיגהו,הלא םיקנוי בר ןמז הזמ םינעדמ .ונלש הסיפתל רבעמ םיהובגה םילגה לע אוה ראשה,לעופב םהלש םילימה רצואמ ןטק קלח קר .םיהלש גוסוםיצימא ,םייטנגילטניא םירוצי רתויב םיניפלודה –
.הלא םיחצור - תונוכמ לע םישנא ליצה תחא םעפמ רתויו ,םיניפלוד ,םישירכ םידחפמ םה .הזמ תאצל וכלי טלחהב םהו ,הרזעל האירקהתא עומשל ידכ הז תא הווש הז םאה .בבותשהותוחשל םיענש ימ םע ,ךלש רבח היהת ןיפלודהירוחאמ הנכסהרשאכ לבא .םינמאנו םיבבוש דואמ םה הלא םייח ילעב
.תוזתההוםימה קושקשמהציפק םע םיקחשמ םירתוומ אל םה ,םירגובמכ םג .ההובג תוריהמחתפל הסנמ ךתוא ריאשמ הזו,וריפנסב קיזחהל לוכי התא .הירד םייבויח תושגרו עיגרמ ,תילופיט העפשהליעפהל םילגוסמ םיניפלוד
.תיבויח העפשהשי ,םתיא הכירבב תוקד המכ רחאלו,הלא םי ירוצי םע גולאיד ועבקנש תובכ .םייתימא םינמא םה ,םיילופיט וליפאו םיבבוש ,רוזעל םינכומ ,םיזילע דימת םה םיניפל .םיהדהלורדבל תלוכיה ,םהלש תונמוימל תניוצמ אמגודאוה םיקחשמ ןיפלוד עפומ .הכרדה םיכירצ ונחנא ,רוביצברבדל ךיא םתוא דמלל ידכ לבא ,ולש םילולעפ תושעל ףייעת

.% 100- ל תולעל הרומאש םייבויח תושגר לש המרה,זילע להק ,המב לע עיפוהל םהל רוזעל

:וקפיס םירושיכ ירפסמלכב טולשל שי ךלש ןיפלודהו,לדגו םיכלוה ןמזה לכ אוה .הריזב םיהדמ עפומתרדסה ,תוזיזפוךורא ןמזלףיכ היהיש ידכ רמוח קיפסמ רבכ הז לבא ,ד .םישדח םיטירפ לש תופסותהםע עיבצהל הלחתההמ םיעוצעצה לכ תא רובעל .םייח ילעב לש םידהואה תא םישרהל ידכ חוטב אוה יכ ולש הנוכת שי דחא לכל .7 ןיפלוד עפומ קחשמל ץוחמ םכלש דמחמה תויח ןיגפהל םיעיתפמ םירפסמ
.ןנערמ סיסרתלהקה תא תפטוע ,םימל ץוחמ תובבושב תצפוק איה .םיישומיש םיטירפ םיפסונ םירדחלתונחב תונקל לוכי התאו,ךלש ןובשחה ויהי רתוי םיבוט .םישדח םירפסמ םע אובל םהלוםהיתוקלחמ םיבהואש םינמאמל ףרטצמ קר ,עדוי התא ,לש רחא

.בלהמ ,תונכב ךייחל תושעל החמש תתל ,םולשת גנעל םיילאוטריו םיניפלוד וליפא לבא ,ך .םינהמו םיפי ,גזמ םיבוטו םירוהט םיעוצעצ לש גנועה תא ומצעל השרה ,הביריו המיחל , .בצע לש םוקמ ןיא ובש ,םיניפלוד לש םלועלםכתא ןימזמ קרפ לכ .בצע שיגרמ התא רשאכ בוש רוזחלו,ךמצע תא םירהל ,הלודג הגצה להקל תתל ,םיגדעקתנו ,

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more