סימניות
תינוכמ יקחשמ לכוא בכר

תינוכמ יקחשמ לכוא בכר

.םיילאוטריו םישיבכב ךלוה ןייד ןיאו ןיד ןיא .תינוכמ תלכוא ןווקמ קחשמ בכר קחשל ררחשל ךרוצ שי ךכ לעו ,יביסרגאה םינפקות תעברא .םכתבוטל הלש תונוכתב שומיש ,תורומהמ שיבכב ץאה .בלה לש םייחו היגרנא לש םוחתה תא רוחבל ,םישיבג ףוסאל תונילופמרט לע הובג ףועל .םדי לע םרגנש קזנה לע תוצפל ידכ םגו ,ביואה ינפמ חורבל עגריהל םכל ורזעיש םיסונו .ןטלתש דחוימב ביוא ךותמ תוריל גגה לע םיעלקמ תנקתה ,ךלש תינוכמה תא רפשל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לפי קטגוריה:

mashinu תלכוא

Skorostnye קחשמ תנוכמ .תופסונ תומישמ עצבל ךרוצ שי וק לש רבעמ טעמל ןוימד םע ההובג תוריהמב תורחת אשונל

.חצנל ידכ םילושכמה לכ ךרד הז תא עצבל ינשה ףתושה ןיבל ,הנוכמה רובע הסונמ גהנ ךו .קחשמ תנוכמ תליכא תנוכמ ךלהמב תוחתפמ יבכוכ ,םישיבג ףוסאל ,םישיבכב םילגלג 1000

:םיישומיש םירבד הברה תונקל לוכי התא םישיבג רובע ךא ,קחשמ תודוקנ ואיבי .הצפקמ ןמ ץופקלו הריהמ הצאה תא רותפל לק הז היעבה .תונוש תונתמ םיחיטבמש םיקחשמ ןימ תודיש םיחתופ םה ףרט תויהל םירחא םיישומיש תוחת .לזמ רב ךמצע תא לוקשל לוכי התא ,םינפב תוחתפמ המכ םע הזח תא אוצמל חילצמ התא םאו .וצרת תוקד קחשמ דועו תועתפה המכ םכמצעל וראת

.תוריהמב קסרתמ ,הילא רהממ ,המודאה תינוכמה לע ופקת Savage תויאשמ .ךלש רוביגה אוה היגרנא תוחפ תוינויחה תא ,רתוי תויושגנתהה .תוינלטק תויושגנתה עונמל ,חורבלו תוריהמ חתפל לוכי התא לבא .םירופיש םישיבג ופילחיש ץיפקהל סונוב יצפח תא םירשפאמה ,תוציפק ותואב ךל רוזעי 1 .ךלש ןוחצנהו ,תיפוסה הרטמה בורק ,םהירוחאמ לככו יחכונה בלשה ףוסל רתוי בורק התאש .עיקב דובא תודוקנ רבכ ,בוש ותוא ליעפהל ךרטצת תרחא ,המרה לש הצקה לא םינטק םייח .תמדוקה םעפב רשאמ רתוי תודוקנ רובצל לוכי התא ,שדחה רבעמה תא יכ ,ארונ ךכ לכ הזש .הביחו שגר הלוטנ הניא ךלש המודאה תינוכמה
.שדח רופיס לש הרדס לכ ובש ,תפרוטה קחשמה תנוכממ יוטיב ידיל אב הז .ותבוהא תא אוצמל ידכ ישארה סובה תא דימשהלו םירזייח תוצלפמ תא סיבהל םיכירצ ונחנ .שיבכה לע םייארפ ,רתויב םינכוסמה םיביואה תא סיבהל לגוסמ היהיו ,תונמוימב םב שמת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more