סימניות
םיבוט רואזוניד יקחשמ

םיבוט רואזוניד יקחשמ

.היה אל טירואטמהיכ ,ץראה רודכמומלענ אלש,םירואזוניד לש הבוט רואזוניד היצזיליביצ .םיקסע תושעל ונדמלש ,הרבח תונבל ,הגרדהב וחתפתה םה .םישנא - םיקיזמ םע דדומתמ לבא ,הווחב דובעל םירחוב בר .דמחמ תויחכ קר תדלל םישנאו,תיביטימירפ המרב הראשנ תושונאה .טועפ רבח - ינשה תא דחא אצמ לבא ,ויבא תא דביא ולרא רואזוניד .םניחב קחשל םיליחתמ ,אוצמל ,ולפנ םהש תואקתפרה המ .תודיחושופיח ,iskalki ,הלועפהמ תוכרב .תוריהז ומילשה תומישמ תויהל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים בוט רואזוניד לפי קטגוריה:

הרוטקירקהתובקעב :בוט קחשמ רואזוניד

2,015 ויתסב הנושארל ,ראסקיפ ןפלואב םלוצ הז .ןווגמהםע םינקחשה תא חמשל קחשמה בוט רואזונידהוישכעו .תישונא תוברת ךרד ןתונ ,םירואזונידה תא גרה יכ ,לפנ אל טירואטמלש ץראה רודכ תונש .הבוט תומדקתה וגשוה חותיפבו ,גשגשלו תויחל וכישמה תואטל .דבלב הביבסל םייתודידי םירצומ ודלי ץראה תאו ,םיינחירה םימהו ריוואה – רתו .דמחמ תויחכ תואטלהדיל םירג ,תיתישאר ,תיביטימירפ המרב וראשנ םישנא ,תרושקת הרבחו .רופיסהלש תוישארה תויומדהמדחאל ךפהש דליליעבט עמשנ יוניכה לאפשהביסה וז .םישנאבספותומוקמ המו,םילחוז היח הרבח ךיא לש ןויערה לע ססובמה ,היצמינא רוקמומכ

.ותוא חתפל וכישמהש םידלילםינקתמ ריבעהל דיתעב החפשמ ןונכת שאר .םשוגמו תיאדו ריעצה ונב ראשנ ולרא ,– עקרק ןוזמ ןוסחא וליסבםהיתובקע דוכלל .תונוש תומישמ םינתונ ,ותוא שדחמ ךנחל הסנמו םייחל לגתסהל לוכי אל ונבש גאדומ 100 .ןוזמ עצבל לדגמהמ ועציב םיבנג סופתל הארוה לבק םהמ דחא .הלא תוריעצ תורעמהמ דחאבתחנותודוכלמ ביצהל שי ולרא
.זגרנה ירנהמ,ררחשמו השלוח גיצמ ולאמ ,ותוא גורהל הרטמב ,תאז םוקמב .ונב ןוכסיח ,תמ החפשמהלש ןטק שאר בנגרחא ףדרמב .השדח הידגרטבלחה ,ןכמ רחאל ואבשתודידיהו,רתוי רחואמ ןמז תצק שי ,םדאורואזוניד לש .םהלש םכרדבםהלש תואקתפרהה גיצהל םיסנמ םהיניתנבקחשמה בוט רואזונידו,םיביוא לש םי

:ןמז ןחבמב תוירלופופ ,םירכומ םירנא'זב גצוהש בוט רואזוניד תשרב םיקחשמ .ףוחה לע םתוא ףוסאלוסונוב יטירפלץופקל ןמז יל היה .קחשמהםייתסת תושגנתה תרחא ,ץופקל םיכירצשםיעלס אלמ ביבסשוחכשת לא ,תאז םע .ריוצמה טרסהמםייח תואלמ תונצס הארתש ףוסיא ,תובר תופי תודיח ןיכה רדהנ קחשמ בוט .ר'גנייר תויהל ,תורהוז תוילילחג תרגסמ ירפסמ תא םיאצומ םירוביגה תרזע .גוזה תא אוצמל ןכמ רחאלו ,רתאב םוקימה תא םירכוז םה םא ,ןורכיז קוזיחל עייסי תונ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more