סימניות
ישוס לותח יקחשמ

ישוס לותח יקחשמ

.ישוס בהא אוה דחוימב לבא ,ינפי חבטמ בהואש לותח היה םעפ .לותח תויהל ךפוה וניא קצומ דע תוריהמב tolstel ,תוירולק הברה לביק אוה ,םהלש תיק .םניח ןווקמ קחשמ ישוס לותח קחשל ליחתהל ,רתוי םידממ וליפא גישהל ול ורזע .ותבוהא םע שגפיהל ידכ ,רפתשהל טילחה רוביגה .תודיח ןורתפו תומר רבוע ,תוינמחל רובע ףדור אוהש ,בושח ךכ לכ רעש םע .ןולשיכל םי תוריפו זרוא לגלגתמ לותחה לש ןטבה תא אלמל ידכ - רקיעה .הנצס לכ תליחתב היפל ,היעבה תא רותפל ידכ רוביג ,לודג לותח ותכיפה ידי לע קר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ישוס לותח לפי קטגוריה:

roly ץילממ

Igry לותחה ישוס .ראיווקו ספמירש ,ןונויד ,הז םינטק םיגד ,םיעט יכה תאו ,םי תוריפ הברה םהל שי יכ .ואדיו יקחשמ הברה ךכ לכ תונויכיז רוביגל ךפהש ,הזה םיהדמה לותחה אוה ימ תוארל וא .תבכרומ רתוי הגרדהב הנכופהת רשא ,תומישמ רותפל ,דובעי ושאר ,ולש תואקתפרהב ףרוצמ .לכה רותפל לוכי הזכ תודיחל םיליגר םתא יכ םיחוטב ונא לבא .םיעיתפמ הכרו המכח הרבח ךל שי יכ ,תניינעמ היהת וז הלועפ

.ןשודמה םעה ךותב ץימחה לבא ,וינפל חותפל הצור אל תיטמוטוא תלד לבא ,ישיא ןפואב ו .םיעט ישוס לע ןעשיהל םיכירצ ונא ךכ לעו ,רפתשהל הדיחיה ךרדהש ןיבה
לותחה .סובוטואב בזע יטיק ,tolstel תוריהזב חתפשכ .יפוי אוצמל ידכו ,ףסכ חיוורהל ,חצנל תעבטב ומוס קבאתמ תויהל טילחהו ,עתרנ אל לות .םיינזוא לש הליכאה ךרד הז ןורתפ אצמי אוה ,לותח לומ םש אל איה היעבה המ ,וישכע 1 .הרטמה לא ברקתמ ,רתוי גפוס אוהש לככו .ץראה לש םירחא םיגוסו תוינמחלו 30 תוחפל קורזל ךירצ רשא ,(ןועבצא לש לדוגב אוה ם .םימעפ רפסמ תולופכ תודוקנ םילבקמ םקלח

:תומאתומ תויהל תולוכי תורדגה ,םיקחשמב םמצעל לעייל ידכ otklyuchat הזש תורשפא תמייק .וילע בוהאה עוצעצה תא חקול ,ןוינקב םיכרצמ אב אוה הז קלחב .תילעמה ךות לא םלענ ,ומצע תא ספת לותחה ינפלו ףיכה תא בנג בלכ ,םירצומ תויוות תא .ץראב לודגל רוזעי הזש עדוי לבא ,הקוצמה ןצחל לע עיגהל לוכי אל
לותלתח .ולש הנטקה ותמוק ללגב ונרוביג ןתית אל תיאפוקהו ,ןורטאיתה ךותל ץר רבכ בלכ ,םינצ .וילע בוהאה עוצעצה תא םשמ תחקלו בלכה תא סופתל ידכ ,בוש לוכאל השק תויהל בייח הז .דעצמב םימייקתמ םיעוריאה ובש ,3 לותח קחשמ ישוס חתפתי אבה רופיסה
.להקב התוא דבאל חילצה לבא ,ילש הרבחה םע השפוחל עסנ רוביג .ףוסבל הדבא איהש דע ,הרבח אוצמל ידכו לכ לעמ תולעתהל תנמ לע ,תומיהדמ תויומכב עק

.םיקחורמ םירוזאמ גונעת לבקל ,עדרפצ ומכ ,הפשה תא ךילשהל תידוחיי תלוכי ול שיו ,י .הבוג אישה תא רובשל הסנמ ,רוביגה טועמ קורזל ,קחשי קחשמה ישוס לותח לש ישימחה קל .ףסונ םולשת תרומת ףילחהל ןתינ םהו ,חיוורמ ochkom רתוי ,ןמוש לבקמ לותחה הלועש ל .קחשמה לש תועצה לע םידבוע ונחנא יכ עודי הז
.יטוזקאה ינפיה חבטמה םע בטיה ןוזייש םיענ דהוא טא'צ רזחשל לגוסמ תויהל לכות בורק

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more