סימניות
וקיפ יקחשמ

וקיפ יקחשמ

.ךלש תונוצרה לש קיפסמ ,וקיפ םניח ןווקמ קחשמ קחשל .קשנ םע דדומתהל ךיא עדוי י'גני'גה ריעצה לבא רוביגה .חדקאוחדקא,הבור תאותיא חקול ,ביוא לכ דגנ אוה .ותרזעל אובל ןכומ ,ולש םירבחה דיל תיניצר תושגנתה ךל שי םא .החוטב האיצישפחלו רפסה תיב לש תוניפה תא רוקחל ,םירבח םע וקיפםע קחשל .קשנךל שי יכ ,רב בוד םע םחליהל ךירצ התא םא דוביאל וכלת לא .יניצר םויא תווהלוםינזרג םע ךילא ואב םינילבוגה לבא .הביבסל גאוד םג אלא ,ביואהקר אל םחלנ וקיפ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים וקיפ לפי קטגוריה:

הנטק תומד :קיפ יקחשמ

.הזבןימאהל םיליחתמ םהשתינוידב תואיצמבעוקש ךיאו,ימצעב ותוא גצייל תוריהבב ,רופיס .ידמ ליעפ ןוימד אוהו,' ג התיכב דמולמש ,דליהםע ךל ריכהל קיפ יקחשמ .ןפוד יאצויו םייח םה ולש תומולחה
.ותיא דדומתהל לכותשיוכיס שי לבא ,תונומת לש הריזשה לכ תא ןיבהל לוכי אל אוה .ררועתהל הצורוחונב אלש שיגרמ אוה לבא ,תוהלב םולחקוידב אל הז .תואיצמל רוזחלוהילשא לש םלועה תא בוזעל ךרד אוצמל ךירצ אוה .תוסנתהלו שפחל תוסנל םיבייח ונחנא לבא ,תובר ןניא תויורשפאוםצמוצמ ללחב ותיא אצמ .םימיהדמ םירבד קיפ הכחמ םג רפסה תיב
.התיכל וירבח ןכמ רחאלו ןושאר ושארב הרומה ץצופו חדקאה תא ספת אוה ,עגתשה דימלתתת .תאצל הסנמ ,ןורדסמל ץר אוה וישכעו ,קיפ סנ קר דרש אוה .הברה ךכ לכ אל םיישומיש םיצפחו תומוסח ויה תותלדה לכ .ךרע לעב והשמ אוצמל רשפא היהי ילוא ,תוינוראהלכ לע לכתסת .ירותסמ ,ארונ והשמ שי – םירועישבריהז טבמ תויהל לבא ,םיחותפה תונורדסמב טו .הפקתה םיליחתמ ,םהילא בורק םאו,עורה לש וחוכ תא םהל ליחנהל ידכ וליאכ ,ריוואב אי ?ללוקמה םוקמהמחורבל ךיא .תויהל ךירצ טלפה

.ךתוא ףוקתל זא ,– התא הפקתה ןיגוריסל ומייקתי תוברק .רחאלץק םישל אל תחא הצובק דוע לכו ,תווצב רבחהיהי אבה קבאמה,ךילא רוזחא בוש עיגמ

:קיפ ולשמ קחשמ תקפסמ הרקבה תכרעמ,תאז תושעל ידכ

.לולסמוא הציפק שרקל םיכפוה תויפוקש יקחשמ שרגמו,רפוה,רצבמ,קנטתכפוה ןוטרק אספוקו .ןיעדויב ולש דיב תריוצמה הקיפרגביוויטימירפ הארנ קיפה יקחשמ .הבושח ךכ לכ אל המצע הנומתהו,ןיינעמ רופיסךירצ התא ,םיריעצ םינקחשה תא ןיינעל .תישארה תומדה םעטמ םינוירבה תא רגתאל םילוכיו,ר"יחה קיפ קחשמ לש שיחרתב ומכ ,ונש .תיעוצקמה הטארק לש תוקיודמה תוכישמ תא סיבהל םיבייח םהו,רפסה תיב רצח ינוירבלכ ם .ומצע platformer תנוכת לש רבעמה
.וייחב קלח תחקל וקיפ םע דדומתמ אוה רשאכש,םינכוסמה םיסובה תא וארתש םינושארה םיד .בוש לועפל ןכומ ,וילגר לע םק אוהשכו ,תוקד המכ ךשמב יובכ הז .םהלש קשנה ילכ תא דימשהל ,רשפא םא לבא ,תרחא הרירב ןיא םא ,םיביוא לעמ ץופקל .הב לפטלועבט בהוא קיפה דלי
.חופת תביל וא תופיטע ,הננב תופילק לופיל ךירצ יבש םוקמל ץר רוביגה,הטלמה ליחתמ ם .קרפה לש קוריה אשדה תא םילשהל – אל םא ,לסבךלת הפשאה,ןמזב ץורל ןמז ול שי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more