סימניות
הדלז יקחשמ

הדלז יקחשמ

.Zelzu הכיסנה תא אוצמל ידכ םיארונה םיקוניצוםיכובמלםיליבומה LINK Ostroukhov ישי .ןומראל ותוא ריזחהלו ,Genona ךשוח לש ינדגובה ךיסנהלש םיידיהמהתוא ליצהל .תידוס תורעמ תכלממב היובחותוכיתח 8 הכיסנל הלצופש,המכוח לש ץפחאוצמל םיכירצ ונחנ .םודיקל תושדח םיכרדלתלדה תא חותפלוםיבושח םיצפח םע סונוב יטירפב שומיש ;רוזאה ת
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הדלז לפי קטגוריה:

ידגא הדלז קחשמ

.םיבשחמ רובע ןימז הדלז יקחשמ וישכעו ,קחשמ תולוסנוקל הדלז לש םיקחשמ לש הרדס הקי .םיישקה לע רבגתהלו םחליהל ובש תואקתפרהו תונכס אלמ עסמל תאצל םיחמש םינקחשהו ,םה

.החלצהב המישמה תא ריבעהל ,תורצה לכ תאצל ול רוזעל אוה ךלש דיקפתהו ,תומל לוכי או

.ןברוחו סואכ ותוא ךפוהש המ ,ךורא Tyranids הינטירב ינתמיא תוחוכ .תוכמסו וילעב לבגומ יתלב חוכ תתל לוכיש (Trifors חוכ) חוכ לש Genona םוסק ץפח T .(Trifors תמכוח) המכוח לש Triforce – רחא ץפח שי Hyrule הדלז הכיסנה יכ .ותכלממ דוס יכובמ הרבקש תאו םינוש םיטנמלא הנומש לע ותוא הצפנו איהו לבק אל Geno .Zelzu יביוא דגנכ הנופו ,הכלממה לא העיגה רשא ,תורצ לש יפוא םיליבומה שיחרת 100 .ץפח המכוח לש םירתסומה םיביכרה תא ףוסאל ךרוצ שי ,לפאה ךיסנה תא סיבהל ידכ לבא , .םיקורי עבוכו םידגב ,םידדוחמ םיינזוא – ןודש ומכ הארנו ,Haylian ץורימ סחי .ערה ןמ Legend of Zelda הכלממה תומדא ילע ןגמה םיקחשמה ,ערה םירוצי דגנ קבאמב הח .הקיסומ םיללוכ ,םירחא םיטירפו קשנ ילכל ךפוהו אצומ אוה רופיסה ךלהמב לבא ,הלודג

:תויהל לוכי הז .תוצלפמ לש תופקתמ ףודהל ,םתוא בבוסה ללחה תא רקוח םוסק ברח רוביג םע .ףיסוה קחשמ עבטמו םייחב םג ומכ ,תושדח תויונמדזה חותפלו תודוקנ ול קנעוה ךכ םשל .הגרדהב עיגמ הדלז לש קחשמה ארקמ ב
םודיק .תומיוסמ תומישמ עצבל ךירצ התא ובש הפמ לש ןטקה חטש חתפ ,תישאר

:ףסונ קשנ תאיצמ ,תושדח תוירוטירט רוקחל ,רתוי קוחר עיגהל לוכי םהלש יפוא .םתוא דחשל וא תוצלפמ ןויתיפ תושעל לוכי לכוא ,אמגודל .םיסוב המכ סיבהל רותסמ תומוקמ אוצמל רוזעל לילח .םימעפ המכ וז הרטמל שמשל לוכי ,היונפה לוחכל דוגינב םודא לבא ,םירתסומ םיצפח אוצ .תותלד לכ תא חותפל היהי םסקה חתפמ תאו ,ידגנ ףוחה לא – תדוספר תוחשל לע םי !ךל הכחמש הקתפרה המ םכמצעל וראת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more