סימניות
Robocar Poli יקחשמ

Robocar Poli יקחשמ

לבקר בעיר של ברום, שבו גרה יחד הצלת מכוניות. מה הרפתקאות מחכות לכם, לדבר במשחקים מקוונים robokara פוליפוני. מצבים יהיה לשים מולך הבעיה להיפתר. התחל לשחק Robocar פולי, וללכת במבוך, עם מכוניות צעצוע חמודות החידה, למצוא הבדלים, למצוא את כל כרטיסי הזיכרון. אתה יכול אפילו לשחק מחבואים עם אותם, לפתור חידות, וצבע - הנה הם מכוניות חסרות מנוחה ומצחיקות. איתם, תוכל להשיג מיומנויות חדשות, ללמוד איך לצאת ממצבים מסובכים, מעריך את הידידות ועזרה הדדית.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Robocar Poli לפי קטגוריה:

ינופילופ robokara חותיפ יקחשמ

.רכומ תויהל לוכי אוהש ךכ ,ידוחיי הארנו ,עוצקמ תינוכמ לכל .םיידדה ןוחטיב תונויערו םיריעצ םיפוצל איבהל תיבויח השיג ,הרוטקירק
אשונ .לודגה םלועב תוכחמה ךבתסהל אל רהזיהל תוחיש לש הרדס לכ .ידדה דומילו דסח ,לופיט וליפא וחתפי םידליה זא לבא ,עינמה ותוא םע העצה קחשל rob

.ידמ השק הארנ אל ןכלו ,ליג םיריעצ םינקחשל דעוימ הלעת לכו ,ןמזה לע קודה וניא םי

.ער והשימ םא ףיצקהל תוריהמב איה .םישיבכע תבהוא אל לבא ,תיטנגילטניאו תדהוא םג איה .הז תא תוארהל אל ףידע אוה זא ,ודיחפה םילחזה לבא ,רדסו קוח לש ץרחנ סופורטופא ,ץ .תושדחה תויגולונכטה תא ןיבמו בהוא אוה .עסונ וא ראודה לע תאשל רחא ,תוקפסמו תורוחסו הקירפה ,הניעטה ,למנב דובעל תונוכמ .השק הדובע לש םידחפמ םניאש ,השק שממ םידבוע – תיינבב םיברועמ םה .םייקנה תובוחרה םיגאוד םיקלח יוקינו ,הרזחב התיבה רפסה תיבל םידליה תא איבהל םיר .םייתלצעב ךלוה אל דחא ףאו ,ביבחת שי דחא לכל .םיעוצעצ םע הבוט ןאו שפוחמ X - תיאשמה ומכ םילבנ םג שי םימעפל לבא .םתוא בונגל םייושעש םישנא םע רשקתל ידכ ןכוסמ הז המכ םידליל תוארהל הרוטקירקה תו

.םירבג ומכ תויהל ,םיידיהו םיילגרה תופכ לע םואתפ תחקל םירחא תונוכמו יור ,רבמא ,

.הלועמ תיפצתו ןורכיז ול שי ,הנוכנה ךרדה תא אוצמל ידכ ,תוריהמב תוטלחה לבקל לגוס

:קחשמה ותוא ךופהל ידכ .ףרטצהל םכתא םינימזמו ,חטש תא טוונל םינמואמ םה – םכילע הבוהאה הלצה וא תו .םהלש ראתמה יווק םיאתמה רויאב םיקירה םיאתה םוקמ םיוות אוצמלו תודיח המכ ףוסאל ן .יפיצפס םוקימב תחקל בייח ביכרה לכ תאו ,תחא הנומת ופסאנש תוחתפנ תויאר ךל שיש םכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more