סימניות
ינסיד לזאפ יקחשמ

ינסיד לזאפ יקחשמ

C לזאפ םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל לחה ,תרחא םהילע לכתסת לבא .רתוי תוניינעמ ושענ "הרושב שולש" תורכומ תולועפ .האלמ תישגר האנה הווח ,תופסות תונקל םיסונוב ףוסאל ,דחא עבצב םיעו .קחשמה יבלש תא רבוע ,הרטמה לא ברקתהל רוזעי לעוגו סעכ ,םייחה בצע .תודחוימ תומרב גישהל ןתינ םיפסונ םיינשו ,םייח השולש םילבקמ םירמי .בורקב םירזחושמ אל םה יכ ,תוריהזב הלאה תורצואה תא זבזבל

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ינסיד לזאפ לפי קטגוריה:

Games לש המרב לזאפ emotion

.ןיינעמ רתוי שרגמ םע לבא ,"תרשרשב השולש" ףיכ לש תירוקמה הסריגה ת

.םלוצינ ךות ,םתבוטל תושגרב שמתשהל דמלת ,דחי .תונורכיזה תא ןוימ ידי לע תועפוה לבקל איה הלש הרטמה תאו ,הרוביגה

:תושגר הרזעל םיארוק ונא ,תאז גישהל ידכ .םתוא טטהלל המכוחב תימצע הטילשב רתוי בוט היהת התא ,תומר 125 רבוע

.םהילע ססובמ קחשמה ישארה ןויערה תאו ,ילייר לש תונורכיזה םה הדשה .ןמסה תא ררחשלו המוד ןווגב םירודכ לש תוצובק לע תושגרה תא ןווכל , .הצובקב ךרוצ שי םיהז םיצפח השולש תוחפל לש תוחכונ ,ומלעיי םהש ידכ .ןוכנה ןוויכב ןוויכ הנשת ריקה תא תוכהל שגרה זאו ,טשוקיר ליחהל ,ח

:תומישמ לש םיגוס רפסמ קפסמ לזאפ ינסיד םירודכ קחשמ
.םינתינ םיפסונ םייח ינש םרובע הלודג החלצה אוה הזח יתש םע המרב תו .םיבוהצ םירודכ ףוסיא תעב תובגל ןורשיכה תא שי ,יו' ג תא שוגפל ובש .רבוע התאש יפכ האצותה תא רפשל ורזעי םהו ,רשואמ בוהצ ךלש תונורכיז .לוחכב םייקפוא םירודכ םיעבצו םיננעה תא קיבדהל איה קר דומלל ידכ , .שמתשהל שגר הזיא לש הריחבה תא ןתיי לבא ,ותוא ףילחי אל לבא ,יו' ג .םהלש תונוכתה המ תולגלו ,םישדח םימוקימל עיגמ התא רשאכ ךתוא ורבעי .רתוי םיאתמ היהי המ לע בושחל ,תמיוסמ המר רובעל תנמ לעו ,םהלש םכר

.תוישומיש תויונמדזה חתופ התא ,םישיבג תיינק .םירודכ רתוי סורהל ידכ וב שמתשהל תשק ןורכיז םג ומכ ,ןווכל רתוי ל .םיידוחיי םיצפח רובע ופילחה םה יכ םישיבג רפסמ ועיצה םה ןושארה ,ת .תחא םעפ קר שמשל לוכי הז לבא ,םירוזא ינש םוקמב ,העברא לש הריחב א .ןווגמ םע אובל שי םירבחמה יכ םיבכרומה םילושכמה לש םיעוצעצה לש םי .םיציבה תדמשה ידי לע קר םתוא םיריסמו ,םיקחמנ ,םישטשוטמ תונורכזש .ול םיבורק תונורכיז immobilizes "תוהק" טנמלא תאו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more