סימניות

משחק החמש דלי תחירב באינטרנט

                                  Overjoyed Boy Escape קחשמ

החמש דלי תחירב (Overjoyed Boy Escape):

.םהל עיצהל יאדכ ,עסמ לכל תאצל וחמשיו תואקתפרה םיבהוא םינב .ולש אבה עסמל ותיא תכלל ודודמ העצה לביק םס םשב דלי - Overboyed B .תויחוורבו ףיכב םתוא זבזבל לוכי אוהו השפוחב אוה וישכע ,הזמ ץוח , .תולובג העדי אל ותחמשו ןנוכתהל תוריהמב ץר רוחבה ,הזכ יוכיס םע רש .הלוענ התייה תלדה ,בזכאתה אוה זא לבא ,תלדל רהימו ולש לימרתל שורד .ולש ותרידב דכלנ תעכו והשפיא תוחתפמה תא השע אוה לובלבב .החמש דלי תחירבב זרדזהל ךירצ אוה ,רוביגל ורזע
" "