סימניות

משחק 2 םיגייד תחירב באינטרנט

                                  Fisherman Escape 2 קחשמ

2 םיגייד תחירב (Fisherman Escape 2):

.גיד לש םייתימא םידהוא שיו ,םיבבוח םיגייד שי .גודל ךלוה אוה םא אשונ רוצעל לוכי אל הז גוסמ רבד םוש .הז קוידב אוה Fisherman Escape 2 קחשמה רוביג .בוזעל אציו ויתוכח תא ףסא ,תיבב היה אל שיאשכ ,רקובבו ,טלחומ ןפוא .חתפמה תא וריתסיו ותוא ולעני םהש הדבועה תא ןובשחב חקל אל אוה ,תא .גיידה תא רוצעי אל הז לבא .הרידב םש יא רתתסמ יברזר חתפמש תואדווב עדוי אוה .רתוי ריהמל ותוא ךופהלו ותוא אוצמל ול רוזעתש שקבמ אוה .Fisherman Escape 2 -ב חורבל לכוי אל אוה זאו עגר לכב רוזחל היושע
" "