סימניות

משחק םירבח תמעוז רופיצ באינטרנט

                                  Angry bird Friends קחשמ

םירבח תמעוז רופיצ

Angry bird Friends

.תומייקה םיכרדה לכב םהינכש תופועב עוגפל וכישמי ,הרוצ םושב ועגריי .עשר וארקנ םירופיצה ,עיתפמ אל ןפואב ?םוקמ תברקב םירג הלאכ םינכששכ בידא תויהל לוכי התא ךיא .ריוואהמ םיליעגמ םירבד ינימ לכ םיקרוז וא םיציבה תא םיבנוג םה .דימתלו תחא םיקיזמ םיריזחמ רטפיהל םירופיצל רוזעל ולכות Angry Bir .לודג עלקמ םירופיצ ירי - תיתרוסמ הרתונ ,דימת ומכ ,הטישה .לכה רובעל ךירצ התאו תומר הברה וב שי ,ןימזה ןושארה םוקימה לע ץחל .האלה וכישמהו תוחלצומו תונווכמ תוירימ תודוקנ ורבצ ,ביואה ילגרל ת .עובש ידמ תועיפומה תושדח תומר םירשעמ רתוי םע ,ףוס ילב קחשל לוכי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more