סימניות

משחק הרויה העוב באינטרנט

                                  Bubble Shooter קחשמ

הרויה העוב (Bubble Shooter):

.ךלש םיתבה לעמ ריוואב ועיפוה ליער ןשעב תואלמ תוינועבצ בר תועוב .הגרדהב םידרוי םה .ררחתשי לערו וצצופתי ןה ,עקרקב תועגונ תועובהש עגרב .Bubble Shooter קחשמב םלוכ תא דימשהל םכילע היהי .עבצ ותואמ םידדוב םינעטמ הרויש דחוימ חתותב שמתשת ךכ םשל .ךסמה לע בורקמ לכתסהל ךילע היהי .םירודכ םתוא תא קוידב אצמ ,חתותב עיפומ םיוסמ עבצ לש ןיערגש עגרב .הקירז עצבלו םהילא ןווכל ידכ הרקבה ישקמב שמתשה תעכ .תודוקנ ולבקתו ,םהל ץצופתי קוידב עבצ ותואב תועובב עגופש חתותה רו .תועובה תא דימשת ,וז הרוצב הלא תולועפ עוציב ידי לע
" "