סימניות

משחק 3D הלומרופ יצורמ באינטרנט

                                  3D Formula Racing קחשמ

3D הלומרופ יצורמ (3D Formula Racing):

.תחא הלומרופ לע ץורימה אוה םלועב רתויב םסרופמה טרופסה דחא .הלא תויורחתב ףתתשהל םלועב רתויב תומסרופמה תוצובקה דחאל ףרטצהל ךתוא ןימזהל םיצ .םילולת תוינפ הברה היהי יכ םיילגעמ םילולסמ ביבס בוכרל ךירצ התא .תואה לע שיבכה ךרואל רהמל ולכות ,הלחתהה וקל תינוכמה תא חקול התא רשאכ .הגהה שיגר יד אוהו תוריהמ רבוצ דואמ רהמ ךלש תינוכמה יכ רוכז .העונתה לולסמ תא תונשל ליחתת הנוכמהו ךלש רתויב הלקה העונתה ,רמולכ .תוניפה לכ תא ץיאהל ידכ וז הנוכתב שמתשה .ןושארה םויסה וקל עיגהלו םירחתמה תא ףוקעל אוה רקיעה
" "