סימניות

משחק ינרדומ טקרמרפוס באינטרנט

                                  Modern Princess Superstar קחשמ

ינרדומ טקרמרפוס (Modern Princess Superstar):

.םיבורקה םימיב םהיתועורז תא חתופ ,אובל רקסוא ןעוטש ימ לכ הנש ידמ רשא ,תינרדומה .הז יתרבח עוריאל ךלוה םג איה לדנרא תכלממ לש הזלא הכיסנה .בהוא התאש הנפוא בצעמ לכ וא Gabani מ םייתנפוא םירבד המכ תונקל הצור ןיידע איה , .םירזיבא לש הצובק המיאתמ הלמש רוחבל ךרוצ שי ,הז םלוס לש הגיגח רובע !דימ לועפל ,ןמזה תא בכעל אל
" "