סימניות

משחק יתנפוא הכיסנה באינטרנט

                                  Princess Trendy Shopaholic קחשמ

יתנפוא הכיסנה (Princess Trendy Shopaholic):

.םיזוחא םינומש דע תוחנה םע הלודג הריכמ שי יזכרמה ןוינקב יכ תדמול איה תמוסרפה ך .ירחסמה זכרמב לויטב שבלתהל דימ הכלה איה ,הלאה תולודגה תושדחה תא העמש הדליהש עג .קוניתה לש םוצע םידגב ןורא רובע םיניינעמ םילדומ רחא שופיחב תונורדסמב תכלל החטב .םימולהי תרשרש רוחבל ידכ םיטישכת תונחל תכלל ,םידגב הנוק התאש עגרב
" "