סימניות

משחק 3D טלמיהל אלכ באינטרנט

                                  Prison escape 3d קחשמ

3D טלמיהל אלכ (Prison escape 3d):

.הניטויליגל - דחא אצוי הנממש ,םייניבה ימיב רתוי דועו ,ביואה ליבשב וליפא אלכב ע .ןויגיה ותוא םע םג אלא ,לזרב רחבמ םע קר אל עורז ךירצ התא ,3D אלכהמ טלמיהל קחשמ .תחש תמירעב טחמ רחא שופיחה ללוכ ,יעצמא לכב ישפוח שומישל .החגשה אלל םיאתה תא וריתוהו לוכאל וכלה םירמושה יכ לזמ רב התא .תונורדסמב רובעל ,אלכה תיב תא בוזעל םג אלא ,ךלש דדובתמה ןמ תאצל קר אל ךרוצ שי .םעט ירסח ךל םיארנ םה םא םג ,ואצמנש םינוש םיטירפ ףוסיא
" "