סימניות

משחק יוקינ תודוס באינטרנט

                                  Cleaning Secrets קחשמ

יוקינ תודוס (Cleaning Secrets):

.תיבב תוקנל ךרוצ שי ,הליחתכלמ םינפה תלבק תארקל תינכותב רודיבו רודיב טעמל ,םיחר .הכלהכ תוקנל ימאו תור :ויתונב תא דמלל יוקינ תודוס קחשמב םויהו םוקמה תא תוליעיב .ףרטצה ,ןיינועמ התא םא .םישנאה בורל םיענ יוליב תניחבב הניא םמוקמל םירוקעה םיצפחה תרזחהו תופצרה תפיטש .םירבחהו החפשמה םע ןמז עיקשהל םוקמבו ,תעגיימ הדובע לע םויה תא תולבל אל ידכ ,תו .בוט חור בצמו תואירבל תוברע ךופהי יוקינו ריהמ
" "