סימניות

משחק הזלא הרתכהה סקט באינטרנט

                                  Elisa coronation ceremony קחשמ

הזלא הרתכהה סקט (Elisa coronation ceremony):

.קחשמה הזלא תרתכה סכטב סכטה תא םייקל רוזעת התאו ,ךלמה לש שאר יוסיכ שובלל םינוש .תשגרמו תרגתאמ הריחב ןוכיה .םד םודא םדוא ,ריהב עבצ העיתפמ תקרב ,םילודג םירוהט םימולהי רטועמ ,הניטלפו בהז .ןהיטישכת םירטועמ ,םירדהנ םילדנסו םיילענ תוגוז רסירת טעמכ ורפתו הליהת וסינ םיר .םימילשמ ,הז ליפאמ אל ,הריעצ הרענ לש יפויה תא םירפשמ רשא הלא הריחב ,חרק תכלמ י .סכה רדח לש דחוימ טושיק םג אלא ,דיתעל הכלמה תנכהב קר אל הזו בטיה תרגסוממ תויהל .הזלא םיבר תורוד בשי וילעש ידוחיי אסכ אוה הלש ירקיעה טושיקה .הכלממה לש לגדו למס לע יחכונה םיטנמלא רוזשל רשא םידחוימ םיסופד םע םיעובצ הרקתה .תשופחת תריחבו ףונה תנכהב תורישי ברועמ יפכ ,ירקיעה הנידמה גח תחוראב דובכה חרוא .תובר םינש ךשמב הכלממב טילש לבקלו ןוכנ חכשנ יתלב עוריאל אובל ןוימדה תאו ץמאמב .ןיינעמ רתוי וליפא תויהל ךפוה הזה קחשמה תאו םייחב ומכ תיארנ הכיסנ ,תינועבצה הק
" "