סימניות

משחק Hiddentastic Mansion באינטרנט

                                  Hiddentastic Mansion קחשמ

Hiddentastic Mansion (Hiddentastic Mansion ):

.עודי רישע החפשמ בורק לש השורי לבקל הצור היה אל ימ .תיקנע הקיתע הזוחא חנוהש לש החטש השירוה הלש הלודגה הזוחאה יכ העידיה תא הלבק המ .םיררופתמ םיניינב ףקומ ,תחנזומ הניג תקרזמ הרובש ,רדג רעש תא יתסרה ,םיספסוחמ תו .ביבסמ לכתסהלו המינפ סנכיהל זעה אל ןיידע תשרוי .םינוש םינפ בוציע יטירפ ןשי קיתע טוהיר לש אלמ רדחב יכ ררבתה .הביבסהו תיבה רוזא תא רזחשל ידכ ףסכה תאו ,תוקיתע תריכמ לע זירכהל :רדהנ ןויער ם .םהלש השכר דלומ ירושיכ תא תוארהל תונמדזהה תא ךל היהו ,Hiddentastic Mansion קחש .ףסכ לש םירקי םילוז םיטישכת ,םילודגה םירטסאמה לש תורשכומ תודי ידי לע ושענש ,הנ .דוצמב גרהנ ץלחופ וא ןשי עבוכ הצור ןכתיי והשימ .יקפואה לגרסב שארב איה המישרה ,תוחוקל תונקל םינכומ םיטירפ תוריהמב אוצמל - דואמ .םימוקימ שפחל ידכ םירדח השימח ךל שי .תועבטמ םייפלא - תוירקיעה תוסנכהה ףסונב סרפה תא לבקל לכות םיפיטה שמתשמ ךניא םא .השק דובעל ךרטצת איה ,רקי דואמ רוזחשו ןוקית .הזוחאה לש םוקישל ףסכ גוס היהי הגרדהבו םינבמו םע לחתה .ןשיה יפויהו ראפה תא ול ואיבת .םיחיינו םידיינ םירישכמל לכ לע קחשל לוכי התאו ,רבכעה םע ךשמה
" "