סימניות

משחק ןי'ג שד באינטרנט

                                  Jinn Dash קחשמ

ןי'ג שד

Jinn Dash

.םיינרדומ םירישכמ רובע םיקתרמ םיקחשמ לש ןווגמ חותיפב החמתמה הרבחהמ Softgames ש .ויחאו ומוה ןי'ג וב םישגופ ונא .ולש םסקה םע םישנאל ועייס חרזמב תויחל הלא םימוסק םירוצי ,םדק ימיב םעפ .םישרגמ לש ןווגמ םינוב םישנאל רוזעל םיצור אלש םישנא הלא ויה םידשה לבא .תונושה תויסנכה תוריק ונמטנ תורנו ילכ םתוא ואלכו ונלש םיבוטה םיחאה ספתנ הזכ עו .םתוא ררחשל ךרטצנ וישכע .קיתע ץפח תועצמאב היהת וז הלועפ .ותוא רבשו ריקה לע רבגתהש רחאל ,ריוואב ותוא קיזחת הציר שרק תרזעב םינבלה תא רוב .םידשה םיחאה דחא ררחושמ התאו סרהנ לושכמה רחאל .לדגת רודכה תסיט תוריהמו המישמ ימוסחמ םוקימ לע תובכרומ לש השדחה המר לכ םע .הלאמש תדלקמב ןוכנה חתפמה ידי לע טלשנ .ןיוצמ ילקיסומ יווילו יתוכיא התשע הקיפרג ,קיחצמ טירסת ןי'ג שאד קחשמ שי .ןשייח ןקתהב וא בשחמב רבודמ םא ןיב ,רישכמ לכ לע ןי'ג שד ב קחשל תונמדזהה תא תנת .הזה קתרמה רופיסה ךותל לולצל ותוא ןיקתהל טושפ זא .םושרל אל וליפא ךירצ התא הז ליבשב ,טנרטניאב טנרטניאב תורישי קחשל תונמדזהה תא ם .טנרטניא ןפדפד לכב ןי'ג קחשמ שאד תא חותפל טושפ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more