סימניות

משחק Sokoban הגמ תרכמ באינטרנט

                                  Sokoban Mega Mine קחשמ

Sokoban הגמ תרכמ

Sokoban Mega Mine

.תורונמ תס שלחל ראומ ,םיהכה םירצה תונורדסמה ןמ ששוח אל םא ,הגמ יתרכמ םיאבה םיכ .posodeystvuete התאש םג הדימה לע רתי דובעל ןיא רוביג בהזה ירוכ הרכמ הגמ Sokoba .הבוט רכיכ ךירצ התא ,תורפע תיאשמ תודבכ תובית תרבעה ,תורתוימ תועונת תושעל אל ,ה .אלמל הלגעה תא ףוחדל ו ןהילא השיג קר ךרטצת ,םידקת רסח לדוג לש בהז סטגאנ אוה תר .עודי אל ןכות תואלמ תואספוק ,תורצ תורהנמ ,ןטק יעקרק-תתה בחרמה יכ ןייצל שי .ךסמה תיתחתב םיציחב שמתשהל ,ךרדה תא תונפל ידכ .םימיוסמ תומוקמ לע םתוא רידגהל ידכ ,םיצפח זיזהל לבגומ םוקמ שי םהבש Sokoban לש .ורצי םמצע רשא ,דוכל תויהל אל םואתפ ידכ ,טמחשב ומכ ,בלשו בלש לכב בושחל ךירצ הת .תחלצומ זארטמוליק תמר לכ ירחא תמאב הנהיי יפואה תאו ,בהזה תא ףוסאי האצמהה רשוכו .ררובה קספב בהז יבכוכ השולש לבקל ידכ םיכלהמ לש םומינימ לש הרטמה לא עיגהל הסנ .ךחומב שמתשהו ךל םורגיש שגרמ לזאפ קחשמ - Sokoban הגמ תרכמ .ךל חונש םוקמ לכב םג אלא תיבב קר אל קחשל לוכי התא זא ,תרשפאמ הידמ טמרופ לכב הל .שגרמה קחשמה לע יתועמשמ ןפואב תואצוהה תא תיחפהל לוכי הז לבא ,טאל רבוע ןמז תנתמ .דואמ השק היהי קחשמהמ קתנתהל תאו ,תועשו תוקד ץר ךיא בל תמש אל התא .ןותרמ בהזה שפחמ לש האצותה היהת המ תעדל הצור חטב התא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more