סימניות

משחק Z טפירד באינטרנט

                                  Drift Z קחשמ

Z טפירד (Drift Z):

.ריעב טטושל ךל םיעיצמ ונא ,ןקתפרה ךשוחהמ םידחפמ אל ,םיקזח םיבצע ךל שי םא .םיסנפה תא רבוש התא תטלחומ הכשחב עוקש בוחר ,תוצוח יטלש םיריהבה םינמיסה תא תואר .תוהכה תואטמסב ןברוקה תוכחמ םיבמוזל וכפה היבשות ,הגירח - ריעה יכ ,לק לויט אל ה .ןוזליח לש בצקב לחוז התא םא ,ךתוא קיבדהל תוריהמבו תוזירזב עונל םיינוריע םידש , .תינלטק הציקע ינפמ ךמצע לע ןגהל םיבמוז םידודנ ללוש תכלל תולקב לוכי התא ,הליגר
" "