סימניות

משחק הל'גנאו םוט תנותח באינטרנט

                                  Tom and Angela Wedding קחשמ

הל'גנאו םוט תנותח (Tom and Angela Wedding):

.הנותח בצעמ לש דיקפתה תא קחשל לכות הז קחשמב .אובי סכט ובש רדחה תא טשקל םג ומכ ,הל'גנא ידעלב הלמש חתפל תשקבתה התאו ירלופופ .םיאושינ הל עיצהל טילחה ףוסבלו הל'גנא בהוא םוט .הל'גנא ירבוד לש יפויה תא שיגדיש םירזבאו הלמשה תא רוחבל םכל ורזעיש םינוש םילכ
" "