סימניות

משחק Epic תייפונכ באינטרנט

                                  The Epic Gang קחשמ

Epic תייפונכ (The Epic Gang ):

.תוצלפמ ידי לע תוסלכואמ ,תונכוסמה תומדאה יפא לויטל הכלה ן'תיינו סאקול ,היפוס ת .תוצלפמ ידי זזב רשוע לש ללש ומכ תחקלו תוצלפמ םחליהל ,םיללעמ עצבל םיצור תונבו ם .םיביואה םחליהלו תוציחמ רובשל םימוסקה םירושיכב שמתשהל ,אצמנ הזחה תא חתפו ,השקה
" "