סימניות

משחק דורו הציר ריזח באינטרנט

                                  Pink Running Pig קחשמ

דורו הציר ריזח (Pink Running Pig ):

.הרטמ אלל טוידיא בצק קומחל חילצה דחא לבא ,תוומ דע םידחופהמ םיריזחה םידורו ,ןוכ .בושחל ךישמהל אלו רחא בוקעל וצר םילעבה ,םינדמחה ידיב ענמיהלו הריהמ םירהל תנומנ .לטקה תא עונמל לכונ םא ,םייאמצע םייח רובע םיישומיש ויהי םהש ,תועבטמ ףוסאל ,םיל
" "