סימניות

משחק תצלפמ תצצפ באינטרנט

                                  Monster Smasher קחשמ

תצלפמ תצצפ (Monster Smasher ):

.םיננער תוחומ חוורל םיכלוה ץוחבמ ריעה תמוח תא וצרפ םה ,יד וילשה רפכב ףלד םיבמו .רבכעה לע הציחלו םתוא חירכמ ,םיבשותה תא סורהל תוצלפמה תרזע .הסובתב המייתסה המרה תרחא ,עצוממה םדאה רובע ולפת לא .הדרש הרייעה יכ תופקתהה לכ תא ףודהל דורשל
" "