סימניות

משחק שירכה תציפק באינטרנט

                                  Jump the Shark קחשמ

שירכה תציפק (Jump the Shark ):

.םיל חונל וכלהו ףיכ עובשפוס תולבל וטילחה ינסיד תויומד תורוטקירק .םינלשר םינייחש תייפיצב ףוחה לא וברקתה םה ,החוראה לש הליהתה תאו בצמה תא לצנל ם .תודוקנ םירהל ,בגה לע ץפוק ץוצינ ול תתלו טועמ ךותמ רחבנש רוביגה תא ליעפהל םיער
" "