סימניות

משחק ףשנ ליל תוכיסנ באינטרנט

                                  Princesses Prom Night קחשמ

ףשנ ליל תוכיסנ (Princesses Prom Night ):

.ףשנל ועיגה ןכמ רחאלו ,הללכמב תודועת תוקנעומ ינסיד תוכיסנ דציכ םידע ונא ,בר אל .תורגבה ינפל םהלש הנורחאה הגאדה רסח דצה הז .שובלל המ ועדי אל םה תודועת םע תאזה המוהמה לכ ללגב לבא ,םג ףיכ םהל היהיש םיצור .םיחטוב םה ךלש םעטה ומכ ,םיפי םידגב רוחבל הרענה תרזע .םייסנכמו תויאצח ,תוצלוח לש םיננגוסמ םיבוליש וא הלמש םירת
" "