סימניות

משחק תוריפ הווחה באינטרנט

                                  Fruit ranch קחשמ

תוריפ הווחה (Fruit ranch ):

.חוורל וטילחהו הניגב םילשבה םיווחה תורפה יכ תועדונ תומוש .קזנ םילובי םימסרכמ רומשל רכיאה ורזיפש ןבא תלוספ תא ץורפל הנטק היח הרזע .לפונ ירפה רובע ךרדה תא לולסלו ןתדרפה ,םיעלסה תוריל .ךסמה לש ןוילעה קלחב תוגצומ תואצותה ,תורפ לש שרדנה םוכסה תא ףוסאל ידכ - המישמה .עילקה תופצל המוש תריפסל תוחתפמה תא זזה
" "