סימניות

משחק חרקה תכיסנ רופיא ןמז באינטרנט

                                  Ice Princess Makeup Time קחשמ

חרקה תכיסנ רופיא ןמז (Ice Princess Makeup Time ):

.המיהדמ תדלוה םוי התייה הנא ,לומתא .הזלא ותוחא רדס ימ ,הביסמב הכלה Erendell הכלממה לכ .רופיא רובע דחוימב ןנכות רשא ,ולוכ רדחה תא הנא ןתנ הזלא .לילצ לכ רופיא תושעל לוכי התאו ,םישורדה םילכה לכ תא ךל שי הז רדחב .הפי ךפהמ תושעל הל רוזעל ךממ שקבמ וללה םירישכמה לכב ירמגל תלבלובמ הנא .הפי הרוחב תושעלו םיעבצ םע תוסנתהל
" "